Potrzeba dokonywania przewidywań

Potrzeba dokonywania odpowiednich przewidywań wynika z kluczowej roli, które muszą one odgrywać w plaiiowaniu. Przewidywania mają jednak duże znaczenie i w dziedzinach innych niż planowanie. Po pierwsze, dokonywanie przewidywań i zapoznawanie się z nimi zmusza kierownictwo do spoglądania w przyszłość i przygotowania się do niej. Również w trakcie samego przewidywania zdarzyć się może, że wykryje się dziedziny, w których brak jest kontroli, a gdzie właściwa kontrola jest niezbędna dla zapewnienia wydajnego i efektywnego działania przedsiębiorstwa. Na przykład pewien prezes dużej spółki przedstawiając rezultaty przewidywań podległym mu dyrektorom, powiedział: „Niepokojące jest, że przewidywanie to mówi o obniżaniu się zysku, lecz osobiście mam wrażenie, że wszelkie przewidywania na okresy dłuższe niż jeden rok wskazują na zyski niższe niż osiągane w rzeczywistości w wyniku zdecydowanych wysiłków wszystkich członków naszego zarządu. Ten obraz nie powinien nas zniechęcać, lecz pobudzić nasze wysiłki w celu poprawy sytuacji”.

Przewidywanie, szczególnie takie, w którym bierze udział większa grupa pracowników przedsiębiorstwa, może wiele pomóc w osiągnięciu jednomyślności i koordynacji w planach. Przewidywania koncentrują uwagę na przyszłości i tym samym pomagają uzyskać jednolitość cetów w planowaniu, co w inny sposób trudno by było osiągnąć.

Jeśli nawet przewidywaniom poświęca się wiele uwagi, należy pamiętać o tym, że wszelkie przewidywania zawierają element błędu, gdyż nawet w najlepszych analizach i ocenach nie można być jasnowidzem. Zgadywania nie da się wyeliminować z przewidywań, chociaż można je ograniczać do minimum. Margines błędu w przewidywaniach jest czasami duży, mimo że w większości przypadków można go zmniejszyć do dopuszczalnych rozmiarów. Jedna z trudności polega na tym, że dyrektorzy bardzo często zbyt wiele oczekują od przewidywań i nie rozumieją, że każde proroctwo musi zawierać pewne błędy. Kierownictwa przedsiębiorstw’ zaniedbują czasami analizowania założeń, na których oparte są przewidywania, a mimo to analizuje się je, aby upewnić się, czy są oparte o fakty, rozsądne oceny lub czy stanowią właściwe odbicie kierunków polityki i planowania.

Leave a Reply