Poziom cen

Jedną z najważniejszych przesłanek w przewidywaniach na przyszłość jest kształtowanie się cen oraz ich oddziaływanie na ga- łęzie przemysłu i poszczególne przedsiębiorstwa. Przewidywań poziomu cen na krótkie okresy czasu można dokonywać z dostateczną dokładnością. Dla okresów przekraczających kilka lat określenie kierunku, w jakim rozwiną się ceny, nie jest jednak takie łatwe. Pod niektórymi jednakże względami przewidywania dotyczące cen ,są na ogół łatwiejsze obecnie niż 'kilkadziesiąt lat temu, głównie ze względu na olbrzymią rolę jaką odgrywa polityka fiskalna państwa. Nie jest jednak łatwo w ich kształtowaniu przewidzieć deficyty lub nadwyżki, które w poważny sposób oddziałują na układ cen.

W planowaniu długofalowym na bardzo długie okresy czasu doświadczenie wykazało, że przedsiębiorstwa opierające się na założeniu, że ceny pójdą w górę, postępowały słusznie. Mimo że w różnych okresach czasu notowano spadki cen, które powodowały duże trudności, szczególnie w tych przedsiębiorstwach, dla których zapasy są sprawą podstawowej wagi, historyczny bieg wypadków wskazuje na bezwzględny spadek wartości pieniądza we wszystkich systemach ekonomicznych. Nie ma powodów do przypuszczeń, aby trend ten uległ zmianie w przyszłości. Z drugiej strony, tendencje kształtowania się cen na okresy krótkie — około roku lub dwu lat — można wyliczyć dość dokładnie biorąc pod uwagę dofinansowywanie deficytów i wykorzystanie zarówno państwowych, jak i prywatnych instytucji udzielających kredytów. Faktem jest w każdym razie, że dokładne przewidywanie poziomu cen w dużym stopniu opiera się na umiejętności określania przyszłej polityki państwowej.

Leave a Reply