Pozytyume podejście do delegowania uprawnień

Kierownicy wyższego szczebla delegujący we właściwy sposób uprawnienia podwładnym, widzą swoje funkcje kierownicze w zupełnie inny sposób. Ich osobiste bezpieczeństwo na zajmowanym stanowisku nie stanowi dla nich problemu. Darzą zaufaniem swoich podwładnych dobranych dzięki odpowiedniej selekcji i okresowym ocenom. Swoje zasługi dla przedsiębiorstwa widzą więc m. in. w szkoleniu kadry przyszłych kierowników.

Kierownicy, którzy w ten sposób patrzą na swoją pracę, kierują się zasadą, że zarządzania nauczyć się można tylko zarządzając. Oznacza to, że kierownicy ci doceniają wagę zdobywania w pracy doświadczeń, co jest dowodem, że w praktyce zdobywają oni dojrzałość osądu.

Wymagania wynikające z właściwego traktowania delegowania uprawnień. Każdy kto kieruje ludźmi, musi widzieć dwa ważne cele. Pierwszy — to wykonanie pracy drugi — to szkolenie przyszłych kierowników. Kierownicy prawidłowo podchodzący do delegowania uprawnień dają pierwszeństwo szkoleniu przyszłych kierowników. Nie oznacza to jednak, że zaniedbują wykonanie codziennych obowiązków. Jednak błędy popełniane przy ich wykonywaniu służą jako lekcje poglądowe dla podległego personelu. Możliwość popełniania błędów ograniczają oczywiście środki zapobiegawcze, o których mowa będzie później. Błędów tych nie powinno się jednak uważać za katastrofę. Prawidłową analizę wyników i właściwe metody ich osiągania można traktować jako jedno z narzędzi służących do wyrabiania właściwego poglądu pracowników na problemy przyszłości przedsiębiorstwa. Wyszukiwanie dojrzewających do poważniejszych zadań kierowników stanowi dowód, że nie ma dla przedsiębiorstwa ważniejszego problemu niż zabezpieczanie ciągłości egzystencji.

Leave a Reply