PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW I SŁUCHACZY MRĄGOWSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA

(na podstawie Statutu Mrągowskiego Centrum Kształcenia)

§ 14

 • Uczniowie i słuchacze mają prawo do:
  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy,
  • korzystania z pomieszczeń placówki,
  • efektywnego uczestniczenia w procesie dydaktycznym celem zdobycia rzetelnej wiedzy oraz rozwijania swoich zainteresowań,
  • swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań w szczególności dotyczących funkcjonowania placówki, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli to nie narusza dobra innych,
  • przedstawiania opiekunowi grupy, statutowym organom Centrum problemów związanych z funkcjonowaniem placówki,
  • przedstawiania opiekunowi grupy i innym pracownikom Centrum swoich osobistych problemów oraz problemów grupy rówieśniczej celem uzyskania pomocy,
  • opieki wychowawczej i warunków pobytu zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszystkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności,
  • zapoznania się z zasadami regulującymi funkcjonowanie placówki,
  • jawnie przeprowadzonej oceny swego stanu wiedzy i umiejętności,
  • pełnej informacji o ocenach oraz przestrzegania w zakresie oceniania zasad określonych odrębnymi przepisami dla uczniów i słuchaczy szkół publicznych,
  • dodatkowej pomocy ze strony nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału,
  • uczestniczenia w zajęciach innych grup za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 • Do obowiązków ucznia i słuchacza należy:
  • zachować się w każdej sytuacji w sposób godny, przestrzegając ogólnospołecznych zasad zachowania,
  • systematycznie uczęszczać na zajęcia i punktualnie je rozpoczynać,
  • okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom Centrum,
  • stosować się do przepisów szczegółowych obowiązujących w placówce,
  • szanować godność, poglądy i przekonania innych,
  • dbać o zdrowie swoje i kolegów; uczniom i słuchaczom nie wolno na terenie placówki palić papierosów, używać alkoholu i środków odurzających (Dyrektor Centrum może wyznaczyć miejsce na palarnię dla dorosłych słuchaczy),
  • dbać o czystość osobistą i estetyczny wygląd,
  • usprawiedliwiać swoją nieobecność na zajęciach w pierwszym dniu po nieobecności,
  • troszczyć się o mienie placówki,
  • ponosić koszty w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Centrum spowodowanego niesubordynacją na zajęciach.
 • Za szkody wyrządzone na terenie Centrum z winy ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice lub opiekunowie, a w przypadku gdy powstały one z winy słuchacza-sam słuchacz.
 • Uczniowie szkół nie będący uczniami Centrum, a będący słuchaczami kursów organizowanych przez Centrum z wolnego naboru podlegają prawom i obowiązkom określonym w statucie.
 • Uczestnikom pozaszkolnych form kształcenia Centrum wydaje dokumenty potwierdzające ich ukończenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

Nagrody i kary

§ 17

 • Słuchacz , uczeń otrzymuje nagrody za:
  • rzetelną naukę,
  • wyróżniającą pracę społeczną,
 • Nagrody indywidualne:
  • pochwała na forum klasy/grupy/,
  • pochwała na forum szkoły/placówki/,
  • nagroda rzeczowa.
 • Słuchacza, ucznia karze się za nieprzestrzeganie statutu szkoły/placówki/ i regulaminów:
  • naganą na forum klasy/grupy/,
  • naganą na forum szkoły/placówki/,
  • skreśleniem z listy słuchaczy szkoły, listy uczniów placówki
 • Przypadki kwalifikujące się do skreślenia z listy słuchaczy szkoły/listy uczniów placówki/:
  • nieprzestrzeganie zakazu palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków,
  • rażące naruszenie dyscypliny,
  • nieusprawiedliwiona absencja na zajęciach - przekraczająca połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w semestrze,
  • konflikt z prawem, bójki, kradzieże itp.
 • Wniosek na Radę Pedagogiczną o skreślenie z listy słuchaczy szkoły, listy uczniów placówki stawia wychowawca klasy/grupy/ lub dyrektor szkoły, który przedstawia wszystkie oddziaływania wychowawcze i ich skutki oraz zastosowane dotąd kary przewidziane statutem.
 • W przypadku gdy słuchacz lub uczeń opuścił połowę czasu na zajęcia edukacyjne w semestrze, wychowawca klasy powiadamia go listownie o ilości opuszczonych godzin i informuje, że dalsza nieusprawiedliwiona absencja może spowodować skreślenie z listy słuchaczy,
 • W przypadku gdy słuchacz/uczeń/ nie zgłosi się do szkoły w terminie 7 dni od otrzymania informacji może być skreślony z listy słuchaczy.
 • Słuchaczowi przysługuje prawo ubiegania się o poręczenie Samorządu Słuchaczy,
 • Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora szkoły do skreślenia słuchacza/ucznia/ z listy uczniów szkoły za głosowaniem jawnym, zwykłą większością głosów na swym plenarnym posiedzeniu.
 • Nagrody i kary wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.
 • Słuchaczowi przysługuje prawo odwołania się od wymierzonej kary w terminie 7 dni do:
  • do dyrektora szkoły w przypadku kar - nagany na forum klasy/grupy/ i nagany na forum szkoły/placówki/,
  • do Kuratora Oświaty w Olsztynie w przypadku skreślenia z listy słuchaczy/listy uczniów/.
 • W placówce obowiązuje bezwzględny zakaz stosowania kar naruszających nietykalność i godność osobistą słuchacza i ucznia.