Problem elastyczności w warunkach dynamicznych

Centralnym problemem w warunkach dynamicznych jest dokładność, z jaką planista przewiduje przyszłość. Przyszłość oczywiście jest zawsze niepewna, chociaż stopień niepewności może być różny w zależności od tego, z jakimi wyrobami, rynkami, obszarami geograficznymi i politycznymi, czy okresami czasu mamy do czynienia. Jeśli kierownik przedsiębiorstwa ocenia jakąś sytuację w przyszłości, siłą rzeczy musi poczynić pewne przypuszczenia co do faktów, które nastąpią. Rozważając różne ewentualności w taki czy inny sposób, otrzymuje różne rezultaty. Przypuśćmy na przykład, że kierownik zaplanował budowę nowej fabryki mającej produkować dane wyroby i uważa, że potrzeba 10 lat dla zapewnienia zwrotu kosztów inwestycji. Jego przewidywania na przyszłość dotyczyć mogą rynków, cen, kosztów robocizny, kosztów materiałowych, wykorzystania środków produkcji, wydajności pracy, podatków i innych czynników. Przypuśćmy dalej, że przewidział on 6 możliwych sytuacji, które uznał za najbardziej prawdopodobne i które określił na podstawie różnych zestawów przypuszczeń dotyczących tego, co przyniesie przyszłość. Z każdego z tych wariantów mogą wyniknąć zupełnie różne oceny zysków netto jakie można osiągnąć. Ilustruje to rysunek 15. Jak można się było spodzie- wać, wszystkie przewidywania dotyczące pierwszego roku lub pierwszych dwóch lat są zbliżone, gdyż kierownik ma więcej pewności co do rezultatów planowania krótkofalowego, niż długofalowego. W miarę jednak wydłużania się okresu planowania fakt, że może zaistnieć taka lub inna ewentualność, prowadzi do zupełnie odmiennych rozwiązań, od bardzo wysokich zysków w przewidywaniu typu A przez sytuację, gdzie koszty równają się dochodom do projektowanej straty w przypadku F.

Leave a Reply