PRZESŁANKI PLANISTYCZNE

Jednym z podstawowych warunków planowania jest opracowywanie planów przedsiębiorstw w oparciu o przyjęte przewidywane fakty i kierunki polityki. Warunek ten można by nazwać zasadą przesłanek planistycznych i określić krótko, że oznacza on, iż zrozumienie ustalonych przesłanek planistycznych i ich zaakceptowanie jest koniecznym elementem w koordynacji planowania przez te osoby, które się planowaniem zajmują. Mimo że mogą istnieć różnorodne zestawy przesłanek planistycznych w różnych okresach czasu i różne zestawy przesłanek dla różnych możliwych programów działania, opracowanie i wprowadzenie w życie jakiegokolwiek zestawu planów musi wynikać z przesłanek, które jednoznacznie zrozumiały i wykorzystały osoby uczestniczące w sporządzaniu planów.

Przesłanki planistyczne są zasadniczo przewidywaniami, ponieważ określają działania mające nastąpić w przyszłości. Jednocześnie należy uczynić rozróżnienie między przewidywaniami, które są przesłankami planistycznymi, a przewidywaniami, na podstawie których określa się bieg wydarzeń w przyszłości, przeważnie w kategoriach finansowych, w oparciu o już opracowane plany. Innymi słowy, przedsiębiorstwo musi przewidywać, aby określić przyszłe warunki w przemyśle, wielkość zbytu, czy klimat polityczny, a tego rodzaju przewidywania są przesłankami, na podstawie których budowany jest plan. Jeśli jednak przedsiębiorstwo oczekuje kosztów lub wpływów w wyniku zainwe- stosowania nowych kapitałów, przetwarza ono program planistyczny w określone z góry, oczekiwane wydarzenia. W pierwszym przypadku przewidywanie jest wstępnym warunkiem planowania w drugim zaś -— jest wynikiem planowania.

Jednocześnie zrozumieć trzeba, że same plany i przewidywania czy- nionć w celu określenia ich przyszłych efektów stają się często przesłankami dla innych planów. Na przykład podjęta przez elektrownię decyzja o budowie nowego kotła parowego powoduje powstanie przesłanek do planowania linii przekaźnikowych, programów zbytu dodatkowej mocy oraz do powstania innych planów wynikających z faktu budowy nowych urządzeń dających dodatkową moc.

Leave a Reply