Przesłanki uchwytne i nieuchwytne

Kierownicy przedsiębiorstw często zapominają, że przesłanki planistyczne mogą być zarówno nieuchwyt- ne, jak i uchwytne. O przesłankach uchwytnych mówi się wtedy, gdy można je przedstawić ilościowo w dolarach, centach, roboczogodzinach, jednostkach produkcji czy maszynogodzinach.

Podobnie ważne dla planowania są różne czynniki nieuchwytne, które oczywiście się spotyka. Nie dadzą się one ująć liczbowo, a stanowią ważny element tła sceny, na której odbywa się planowanie. Na przykład można obliczyć, że produkcja i zbyt nowego wyrobu będzie kosztować x dolarów za jednostkę, że cena zbytu będzie y dolarów, co w rezultacie da atrakcyjny zysk w wysokości z dolarów. Produkt ten jednak może nie mieć znaczenia z punktu widzenia strategii przedsiębiorstwa. Jeśli bowiem przedsiębiorstwo zdobyło dobre imię produkując wysokogatunkowe wyroby luksusowe i jeśli nowy produkt nie mieści się w tej kategorii, kierownictwo przedsiębiorstwa może dojść do wniosku, że straty wynikające z obniżenia prestiżu będą większe niż zyski osiągnięte z produkcji nowego wyrobu. Można by tu co prawda utrzymywać, że utrata prestiżu jest czynnikiem uchwytnym, gdyż dyrekcja wychodzi z założenia, że zyski netto przedsiębiorstwa jako całości wzrosną na skutek niepodjęcia produkcji nowego wyrobu. Gdyby można było znaleźć sposób ilościowego określenia straty zysków i innych czynników, czynniki uznawane dotychczas za nieuchwytne stałyby się uchwytne.

Leave a Reply