PRZESŁANKI WEWNĘTRZNE : PROGNOZA ZBYTU CZ. II

W każdym razie, plany wewnętrzne należy przygotować w oparciu o przewidywania zbytu. Koszty handlowe, nakłady inwestycyjne oraz wszelkiego rodzaju kierunki polityki planuje się mając na celu maksymalizację zysków z oczekiwanego zbytu. Czy prognoza dotyczy okresu kilku miesięcy czy kilku lat, stanowi ona zawsze punkt wyjścia do planowania na przyszłość. Są przedsiębiorstwa, dla których rynek nie stanowi większego problemu (np, przedsiębiorstwo wodociągowe w małym miasteczku, lub fabryka pracująca na zasadzie długoterminowego kontraktu dla państwowego przemysłu zbrojeniowego) i dla takich przedsiębiorstw prognoza jest pomocna głównie dla określenia przyszłych kosztów. Rzadko się jednak zdarza, aby przedsiębiorstwo przez dłuższe okresy czasu mogło pomijać w swoich rozważaniach rynek. Nawet farmer, dla którego oceny kształtują się pomyślnie i który w nadchodzącym roku ma zagwarantowany rynek zbytu na określone produkty, nie może nie uwzględniać warunków na rynku, jako że wpływ ich wystąpi w następnym roku lub w odniesieniu do innych produktów.

Wzrost zainteresowania prognozami zbytu. Szybki rozwój prognoz zbytu, szczególnie w ostatnich latach, dowodzi, że stale wzrasta zainteresowanie przedsiębiorstw problemem planowania. Dobrze prowadzone przedsiębiorstwa od dawna zdają sobie sprawę, że właściwie sporządzona prognoza zbytu jest podstawą planowania, jednak doświadczenia z okresu II wojny światowej oraz braki na rynku, które wystąpiły w pierwszych latach powojennych sprawiły, że kierownictwa przedsiębiorstw w większości opierały planowanie na założeniach dotyczących maksymalizacji produkcji, a nie na przewidywaniach co do wymagań rynku. Wraz z powrotem do normalego stanu silnej konkurencji, jak również na skutek wzrostu roli samej pracy kierowniczej, kierownicy zdali sobie sprawę, że efektywność przedsiębiorstwa zależy w znacznym stopniu od umiejętności przewidywania zbytu.

Podstawowa jednak zmiana polega na odejściu od starych metod przewidywania zbytu w oparciu o opinie kierowników i stosowaniu metod bardziej naukowych. Przegląd 297 przedsiębiorstw dokonany przez American Management Association wykazał, że dominować zaczyna w przedsiębiorstwach tendencja do naukowego podchodzenia do prognozy zbytu 17. Badanie to wykazało, że więcej niż Ve przebadanych przedsiębiorstw, z których znaczną część stanowią przedsiębiorstwa duże, zajęła się w zorganizowany sposób prognozami zbytu dopiero w ostatnich 5 latach {1950 – 55 — przyp. tłum.) oraz że liczba przedsiębiorstw, które skoncentrowały się na prognozach zbytu wzrosła w tym samym okresie o 60%. W interesujący sposób ilustrują tę tendencję opublikowane w ostatnich latach wyniki badań 1S.

Leave a Reply