Przesłanki zewnętrzne i wewnętrzne

Niektóre przesłanki planowania leżą poza przedsiębiorstwem, podczas gdy inne wynikają z warunków planowania wewnątrz przedsiębiorstwa. Przesłanki zewnętrzne można podzielić na trzy grupy: ogólne warunki działalności przemysłowej zawierające różne aspekty warunków politycznych, gospodarczych, społecznych i technicznych, w jakich działa przedsiębiorstwo rynek zbytu z uwzględnieniem wszystkich elementów wpływających na popyt na wyroby przedsiębiorstwa „rynek czynników produkcji” dotyczący gruntów, lokalizacji, siły roboczej, materiałów i części oraz kapitału.

Przesłanki wewnętrzne obejmują przewidywania zbytu, inwestowanie w maszyny i urządzenia, kierunki polityki oraz wiele innych warunków, które wpływają na planowanie lub przesądzają o jego charakterze. Wśród tych wewnętrznych przesłanek planistycznych nie mniej ważne są elementy takie jak: charakter, poglądy, sposób postępowania, zalety i słabostki dyrektorów czy właścicieli przedsiębiorstwa, a często również kierowników niższych szczebli i pracowników.

Można założyć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że możliwości kontrolowania przesłanek różnią się w zależności od tego, czy są to przesłanki wewnętrzne czy zewnętrzne. Wiele jednak przesłanek zewnętrznych można w znacznym stopniu kontrolować przez działanie kierownictwa, Wśród nich wymienić można zdolność przedsiębiorstwa do wpływania — przez odpowiednią działalność — na wielkość i charakter popytu na jego wyroby. Skądinąd są pewne przesłanki wewnętrzne, których prawie nie da się skontrolować. Skutki „utopionych” inwestycji czy tendencje pracowników i kierownictwa do odrzucania zmian, oto przykłady różnych czynników o charakterze przede wszystkim wewnętrznym, których często w praktyce kierownictwo nie jest w stanie kontrolować, przynajmniej na krótki dystans.

Leave a Reply