PRZESŁANKI ZEWNĘTRZNE: OGÓLNE WARUNKI DZIAŁALNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

W tym podrozdziale ókreślimy pewne podstawowe cechy charakte- rystczne ogólnych warunków, w jakich działa przedsiębiorstwo. Wiele z tych przesłanek można będzie zastosować w przedsięwzięciach o charakterze nieprzemysłowym i niehandlowym, choć niektóre nie omówione tu aspekty ogólnych warunków działalności będą ważne dla przedsięwzięć takich nawet, jak kościół, uniwersytet, instytucja charytatywna czy polityczna.

Stabilizacja polityczna. Warunki polityczne, w jakich działa przedsiębiorstwo mają niezwykle duży wpływ na ustalanie przesłanek. Działalność administracji państwowej na szczeblu międzynarodowym, federalnym, stanowym czy lokalnym jest przyczyną występowania w ramach ogólnych warunków przemysłu takich elementów, których przedsiębiorstwo kontrolować nie może, a jeżeli — to w nieznacznym stopniu. Ponadto sprawa stabilizacji politycznej jest chyba ważniejsza niż zakres kontroli sprawowanej przez administrację państwową nad przedsiębiorstwami.

Innymi słowy, w ustabilizowanej sytuacji politycznej kierownictwo przedsiębiorstwa wie, jakie warunki może brać pod uwagę opracowując plany. Wtedy jednak, gdy — jak na przykład w ostatnim ćwierćwieczu w dziedzinie polityki międzynarodowej — panują warunki niepewności, dyrekcje przedsiębiorstw mają duże trudności w przewidywaniu przyszłości. Planiści zawsze muszą brać pod uwagę sprawy wojny, zimnej wojny, „stania z bronią u nogi” czy pokoju, gdyż sprawy te poważnie wpływają na inne czynniki składające się na całokształt warunków działania przedsiębiorstwa.

Leave a Reply