PRZESŁANKI ZEWNĘTRZNE: RYNEK ZBYTU CZ. II

Niektóre duże przedsiębiorstwa mogą sobie oczywiście pozwolić na opracowywanie szczegółowych i wyczerpujących, popartych dokładnymi badaniami przewidywań popytu na artykuły przemysłowe. Takich przewidywań dokonuje się w każdym większym dobrze prowadzonym przedsiębiorstwie i stanowią one podstawę dla opracowywania przewidywań popytu na wyroby przedsiębiorstwa.

Dla zrozumienia sprawy popytu na wyroby danej gałęzi przemysłu należy ponownie podkreślić ważność związków międzygałęziowych. Analizy input-output wskazujące na ruch wyrobów między poszczególnymi gałęziami przemysłu znacznie ułatwiają przewidywania popytu, szczególnie dla tych przemysłów, których zbyt nie jest nastawiony głównie na bezpośredniego odbiorcę.

Popyt na wyroby poszczególnych przedsiębiorstw. W dokonywaniu przewidywań popytu na wyroby danej gałęzi przemysłu ostatecznym celem jest uchwycenie przesłanek do przewidywania popytu na wyroby poszczególnych przedsiębiorstw. Poza rolnictwem niewiele tylko przedsiębiorstw działa na rynku w warunkach w pełni konkurencyjnych. Prawie wszystkie przedsiębiorstwa stają w obliczu popytu o różnym stopniu elastyczności, który — mimo iż wynika z ogólnego popytu na wyroby danej branży — reaguje na działalność pojedynczego przedsiębiorstwa i jego konkurentów. Innymi słowy, większość przedsiębiorstw działa w warunkach niedoskonałej konkurencji. Wymaga to dokładnej znajomości żądań klientów oraz ich zdolności płatniczych, jak również znajomości strategii rynkowej konkurentów.

Leave a Reply