PRZESŁANKI ZEWNĘTRZNE: RYNEK ZBYTU

Zbadanie ogólnych warunków działania przemysłu stanowi niewątpliwie klucz do przewidywań dotyczących rynku zbytu na wyroby przedsiębiorstwa. Szczególnie ważne są takie podstawowe czynniki jak: dochód narodowy, zaludnienie, zatrudnienie i płace. Opracowywanie przesłanek dotyczących rynku zbytu ma na celu ustalenie rodzaju rynku, z jakim zetknie się dane przedsiębiorstwo oferując dany zestaw wyrobów lub usług. Jest to w gruncie rzeczy kwestia określenia w pierwszym rzędzie popytu na wyroby danej gałęzi przemysłu, a następnie na wyroby poszczególnego przedsiębiorstwa i kwestia opracowania planów strategicznych niezbędnych przedsiębiorstwu dla zapewnienia udziału w pokrywaniu zapotrzebowania rynku.

Zapotrzebowanie na wyroby danej gałęzi przemysłu. W większości przemysłów dostępne są pochodzące ze źródeł !państwowych, stowarzyszeń przemysłowych lub specjalnych badań ekonomistów statystyki wykazujące wielkość produkcji, ceny, zatrudnienie, a czasami nawet koszty. Mimo że dane te pochodzą z przeszłości, często mogą stanowić podstawę do przewidywania zapotrzebowania na wyroby danego przemysłu, szczególnie jeśli poprze się je informacjami dotyczącymi nowych procesów i technologii, zmian w gustach konsumenta, stopy życiowej lud- ności, zmian ludnościowych itp. Dla niektórych gałęzi przemysłu opracowano nawet dokładne przewidywania dotyczące zapotrzebowania na ich produkcję. I tak na przykład powołana przez prezydenta komisja do spraw polityki surowcowej (President’s Materiał Policy Commission)14 opracowała długofalowe przewidywania produkcji i konsumpcji podstawowych surowców. Podobne badania przeprowadzały od czasu do czasu instytucje państwowe dla innych przemysłów1S.

Leave a Reply