OFERTA SPRZEDAŻY

MRĄGOWSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA
w Mrągowie
ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony
na sprzedaż maszyn i urządzeń

Przetarg odbędzie się 15.12.2014r o godz. 1030 przedmiotem sprzedaży są:

Lp. Wyszczególnienie Nr. Inw. / fabryczny Rok Produkcji Ilość sztuk Cena wywoławcza zł.
1 Stół ślusarski dwustanowiskowy 013 /1/X; poz. 37,38 1969 4 175.
2 Piła tarczowa BTB-40 4-41-413/2-403 1965 1 550
3 Przecinarka tarczowa BTC-50 4-41-413; 4-403 1970 1 1 800
4 Samochód marki FSC LUBLIN (ŻUK) A16-B 7-74-741; 1-742 Nr rejest. NMR C662 1989 1 2000
5 Spawarka BESTER SPB-315 013/SP/25; nr fab. 5535 1975 1 580
6 Spawarka BESTER SPB-315 013/SP/25; nr fab. 5822 1977 1 600
7 Nożyce gilotynowe 4-42-424; 1-442 1989 1 500

Cena wywoławcza została określona przez komisję. Przedmioty sprzedaży można obejrzeć w Mrągowskim Centrum Kształcenia w Mrągowie ul. Mrongowiusza 65A od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Osoby wyznaczone do kontaktu: Pan Stanisław Mierzejewski telefon 604201174 pan Zbigniew Komor telefon 501498709

WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST:

 • Złożenie oferty, będącej załącznikiem Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, w terminie do dnia 15.12.2014 do godz. 10:00. w sekretariacie Mrągowskiego Centrum Kształcenia. w Mrągowie, otwarcie ofert o godz. 10:30
  Formularz ofertowy można pobrać w sekretariacie siedziby sprzedającego lub ze strony internetowej: www.mckmragowo.pl http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_mragowski
 • Oferta powinna zawierać:
  • imię i nazwisko lub nazwę oferenta,
  • adres siedziby oferenta, jeżeli posiada, numer telefonu,
  • numer D.O. i NIP oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę nie niższą niż wywoławcza (podać cyframi i słownie),
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń
  • potwierdzenie wpłaty wadium;
  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę na dany przedmiot sprzedaży. Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: „Przetarg-maszyn i urządzeń”
 • Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Mrągowskiego Centrum Kształcenia.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

 • Wpłacone wadium będzie zaliczone na poczet sprzedaży maszyny dla osoby, która wygra przetarg. Jeżeli ta osoba nie zgłosi się w ustalonym przez Sprzedającego terminie do zawarcia umowy to wpłacone wadium ulegnie przepadkowi a przetarg zostanie unieważniony.
 • Maszyny zostaną sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór nastąpi po wpłacie ofertowej kwoty pomniejszonej o wpłacone wadium.
 • W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na daną maszynę zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna w późniejszym terminie.
 • Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych maszyn.
 • Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 • Wszelkie informacje na temat sprzedaży maszyn i urządzeń można uzyskać w Mrągowskim Centrum Kształcenia w Mrągowie, ul, Mrongowiusza 65A, 11-700 Mrągowo pod numerem telefonu 89 741 3092 - pan Stanisław Mierzejewski, Zbigniew Komor

Zastrzega się, że przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Załączniki