PRZEWIDYWANIE

Gdyby przyszłość można było przewidzieć w sposób dokładny, lub — mówiąc inaczej — gdyby przedsiębiorca działał w warunkach statycznych, planowanie w przedsiębiorstwie byłoby zadaniem stosunkowo łatwym. Wystarczyłoby, aby kierownik wziął pod uwagę zasoby ludzi i materiałów, jakimi dysponuje, obliczył optymalną metodę osiągnięcia celu, a następnie działał z dużą dozą pewności w myśl obranego kierunku.

Fayol stwierdził, że podstawą kierowania jest prévoyance4. To patrzenie w przyszłość obejmuje według Fayola zarówno ocenę przyszłości, jak i przygotowanie się do niej.

Fayol nazywał więc plany syntezą różnych przewidywań krótko bądź długofalowych, szczegółowych lub mniej szczegółowych5. Ciekawe, że Fayol zalecał w związku z tym przewidywania na rok i na 10 lat z tym, że te ostatnie należałoby rewidować co najmniej co 5 lat lub częściej, ' gdyby taka konieczność wynikła z przewidywań rocznych. Ponadto każde przewidywanie miało zawierać szeroki zakres pochodnych lub elementarnych przewidywań złożonych z informacji o kapitale, produkcji, kosztach produkcji, zbycie, cenach zbytu i innych czynnikach.

W praktyce przewidywania różnią się w sposób zasadniczy co do długości czasu jaki obejmują i co do jakości. Mogą się one wahać od poglądów i opinii dyrektora na temat przyszłości, do szczegółowej analizy przyszłości dokonanej przez kompetentnych pracowników. Jak już wskazano, niektóre przedsiębiorstwa wymagają dobrze opracowanych przewidywań na długie okresy czasu, podczas gdy inne mogą pracować efektywnie przy przewidywaniach krótkoterminowych, odzwierciedlających poglądy dyrekcji. Ponadto niektóre przedsiębiorstwa mogą potrzebować ekspertyz przewidywań, a sytuacja finansowa pozwala im

W angielskim przekładzie termin ten przetłumaczono ,iako „przewidywanie”. Fayol zwrócił uwagę na to pojęcie w wywiadzie opublikowanym w „Chronique Social de France” w styczniu 1925. Przytoczył je Urwick w przedmowie do General and Industrial Management, ed. cit. s. XI. tylko opierać się na poglądach dyrektora czytającego przewidywania ekonomiczne w różnorodnych pismach i gazetach i na jego własnej ocenie sytuacji.

Leave a Reply