Reguły należy odróżniać od polityki

Celem kierunków polityki jest nadanie takiego kierunku sposobowi myślenia przy podejmowaniu decyzji, aby zwracano uwagę na te dziedziny działania, które można różnie interpretować.

Mimo że reguły służą jako wskazówki, są one opracowywane po to, aby nadać kierunek działaniu a nie myśleniu w tych przypadkach, gdy dobro przedsiębiorstwa lub wydziału wymaga, aby nie odstępowano od określonego kierunku postępowania.

Budżety. Budżety są zasadniczo planami, stwierdzeniem oczekiwanych wyników wyrażonym w formie liczbowej. Budżet może być wyrażony całkowicie w kategoriach finansowych, lub też może wyrażać oczekiwane wyniki w roboczogodzinach, jednostkach produkcji, masizy- nogodzinach lub jakichkolwiek innych jednostkach dających się wyrazić liczbowo. Budżet można opracować dla celów po szczególnych operacji, tak jak na przykład budżet wydatków i wpływów można go opracować tak, aby wykazał oczekiwane wydatki, jak to ma miejsce w przypadku budżetu kapitałowego może być również opracowany tak, aby pokazywał przepływy gotówkowe, jak na przykład budżet kasowy.

Budżety traktuje się na ogół jako narzędzie kontroli i dokładniej omówimy je w rozdziale dotyczącym kontroli. Podstawą opracowania budżetu jest jednak niewątpliwie planowanie. W wielu przedsiębiorstwach budżety są podstawowym instrumentem planowania. Do planowania zmusza przedsiębiorstwo konieczność określenia w liczbach, jakie będą w przyszłości oczekiwane wpływy i wydatki gotówkowe, oczekiwane nakłady i zyski, nakłady inwestycyjne, wykorzystane roboczogodziny i maszynogodziny. Tego rodzaju planowanie konieczne jest bez względu na to, czy okresem budżetowania jest tydzień czy pięć lat. Dopóki nie sporządzi się budżetu, nie można go stosować do celów kontroli, a nie może on być skutecznym narzędziem kontroli, dopóki nie jest odbiciem planów.

Leave a Reply