Szkoły dla dorosłych - rekrutacja 2018/2019

OFERTA DLA DOROSŁYCH Masz plany i marzenia – zrealizuj je u nas

NAUKA W SZKOŁACH I KURSACH JEST BEZPŁATNA! Mrągowskie Centrum Kształcenia prowadzi w roku szkolnym 2018/2019 kształcenie w zawodach:

Szkoła Policealna dla Dorosłych /system zaoczny/:

 • technik informatyk (4 semestry)
 • technik rachunkowości (4 semestry)
 • technik administracji (4 semestry)
 • technik turystyki wiejskiej (4 semestry)
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy (3 semestry)

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych /system zaoczny/:

 • na podbudowie gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej
  okres nauki trwa 3 lata
 • na podbudowie szkoły zawodowej
  okres nauki trwa 3 lata

Słuchacz, który podjął naukę w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych może:

 • równolegle uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach i uzyskać tytułu technika.

Słuchacz, który ukończył Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych może:

 • podjąć naukę w szkole policealnej i uzyskać tytuł technika,
 • uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i uzyskać tytułu technika.

Słuchacz który ukończył szkołę i zdał maturę może:

 • podjąć naukę w szkole policealnej,
 • podjąć naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych,
 • kontynuować naukę na studiach wyższych.

Szkoła Podstawowa dla Dorosłych - klasa VII i VIII /system stacjonarny/

Słuchacz, który ukończył Szkołę Podstawową dla Dorosłych może:

 • podjąć naukę w szkole zawodowej lub liceum ogólnokształcącym,
 • uczestniczyć w kwalifikacyjnych kursach zawodowych i uzyskać tytułu technika.

Zgłoś się do sekretariatu Mrągowskiego Centrum Kształcenia w godzinach:
od 8:00 do 14:00 (poniedziałek – piątek) i złóż dokumenty.

 • podanie (druk szkoły)
 • świadectwo ukończenia szkoły
 • dwie fotografie
 • dowód osobisty

Technik informatyk

Zajmuje się: administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, programowaniem, a także składaniem i konfigurowaniem sprzętu, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem  komputerowych systemów informacji,  dbaniem o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.

Praca:  Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: -banki, -urzędy, -media, -telekomunikacja, -nauka, -firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Technik rachunkowości

Zajmuje się: prowadzeniem rachunkowości, dokonywaniem rozliczeń finansowych, kontrolą dokumentów księgowych, sporządzaniem sprawozdań finansowych oraz przygotowywaniem ich do weryfikacji, przechowywaniem dokumentacji księgowej, nadzorowaniem terminowej spłaty zobowiązań i ściąganiem należności i roszczeń, wykonywaniem typowych czynności planistycznych i analitycznych, obsługą komputera i wykonywaniem podstawowych czynności biurowych.

Praca: Absolwent może pracować: -w komórkach rachunkowości we wszystkich przedsiębiorstwach, -jednostkach i zakładach budżetowych, -bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, a także -urzędach skarbowych i -urzędach jednostek samorządu terytorialnego.

Technik bhp

Przygotowuje i przedkłada kierownikowi zakładu pracy analizy dotyczące bhp oraz propozycje usunięcia występujących zagrożeń, bada przyczyny wypadków w pracy i wnioskuje o ich usunięcie, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wstrzymuje pracę maszyn i urządzeń w razie zagrożenia życia i zdrowia pracowników, odsuwa od pracy osoby dla których praca na określonym stanowisku jest wzbroniona, prowadzi szkolenia wstępne nowo przyjętych pracowników.

Praca: W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług -specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą.

Technik administracji

Zajmuje się: redagowaniem pism, prowadzeniem korespondencji, opracowaniem sprawozdań, protokołów, notatek służbowych, przygotowaniem projektów umów, decyzji, porozumień, instrukcji, regulaminów i innych dokumentów oraz aktów, odpowiada za obieg informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach, posługuje się wskaźnikami i metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej, prowadzi ewidencję finansowo-księgową różnego typu instytucji.

Praca: Absolwent może pracować: -w komórkach administracyjnych we wszystkich przedsiębiorstwach, jednostkach i zakładach budżetowych, urzędach jednostek samorządu terytorialnego, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, urzędach skarbowych.

Technik turystyki wiejskiej

Zajmuje się: organizacją turystyki i ekologii, technologią informacyjną, agrobiznesem, ekonomiką i przedsiębiorczością.

Praca: Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego, a także działalności gospodarczej (gospodarstwo agroturystyczne, ogrodnictwo ekologiczne, marketing produktów rolniczych), może podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą, w urzędach gminy, instytucjach służby rolnej.

Praktyczna nauka zawodu

ABSOLWENCIE GIMNAZJUM

Masz plany i marzenia - zrealizuj je u nas.

Mrągowskie Centrum Kształcenia w Mrągowie prowadzi praktyczną naukę zawodu dla uczniów Zespłu Szkół Zawodowych w Mrągowie.

Od 1 września 2018 r. praktykę będzie można odbywać w następujących zawodach:

 • operator obrabiarek skrawających,
 • ślusarz,
 • mechanik- monter maszyn i urządzeń,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • krawiec

Wieloletnia tradycja, park maszynowy, urządzenia i pomoce naukowe oraz doświadczona kadra pedagogiczna zapewnią Ci zdobycie atrakcyjnego zawodu.

W ramach kształcenia praktycznego współpracujemy z: Moto – Mazury w Mrągowie, Galwanotechnika Mrągowo, PKS Mrągowo

Umowę o praktyczną naukę zawodu można podpisać od 2 kwietnia 2018r w Mrągowskim Centrum Kształcenia.

Więcej informacji pod numerem telefonu: (089) 741 30 92.

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Współczesny szybki postęp techniczny w zakresie mechanizacji i automatyzacji procesów produkcyjnych powoduje konieczność kształcenia kadr przygotowanych do obsługi obrabiarek wykonujących złożone operacje z zakresu obróbki skrawaniem. Jednocześnie bardzo zróżnicowany postęp techniczny z zakładach pracy jest powodem konieczności obsługiwania zarówno konwencjonalnych obrabiarek skrawających, jak również obrabiarek sterowanych numerycznie. W związku z tym operator obrabiarek skrawających musi posiadać uniwersalne kwalifikacje zawodowe. Jest zawodem szeroko profilowym, łączącym w sobie umiejętności: tokarza, frezera, szlifierza oraz operatora centrów obróbkowych. Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające.

Praca: OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników , zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

ŚLUSARZ

Naprawia i konserwuje sprzęt gospodarstwa domowego, zamki, rowery, metalowe ogrodzenia, z wykorzystaniem narzędzi i przyrządów ślusarskich oraz monterskich narzędzi i przyrządów specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej napraw. Sprawdza stan techniczny naprawianego sprzętu, dorabia i wymienia uszkodzone części. Przeprowadza próby po naprawach. Konserwuje i wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne z zachowaniem wymogów ochrony środowiska naturalnego.

Praca: ŚLUSARZ może pracować w zakładach usługowych napraw sprzętu domowego, zakładach usługowych wyrobów artystycznych, zakładach przemysłowych, administracji domów mieszkalnych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją wyrobów technicznych w branży metalowej, konserwacją i naprawą sprzętu mechanicznego itp. Może prowadzić również własny warsztat ślusarski.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Znajomość teoretyczna i praktyczna budowy i zasady działania pojazdów samochodowych oraz procesów technologicznych ich wytwarzania, obsługiwania i naprawiania, pozwala absolwentowi na uczestniczenie w procesie produkcji, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych. Absolwent może więc wykonywać następujące zadania zawodowe: -sprawdzanie stanu technicznego zespołów i pojazdów; -lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń w pojazdach; -wykonywanie montażu i demontażu układów i zespołów pojazdów; -sprawdzanie stanu technicznego, zespołów i pojazdów; -obsługa techniczna i naprawa pojazdów; -ocena stanu technicznego pojazdów z wykorzystaniem komputerowych urządzeń diagnostycznych.

Praca: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH może podjąć pracę w: -zakładach naprawy pojazdów samochodowych; -stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych; -autoryzowanych stacjach obsługi samochodów; -zakładach produkujących samochody oraz części zamienne do samochodów; -placówkach handlu samochodami; -prowadzić własny warsztat samochodowy.

MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Zawód mechanik-monter maszyn i urządzeń należy do bardzo często spotykanych w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace montażowe i remontowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem, konserwacją, naprawą i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Praca mechanika-montera maszyn i urządzeń wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Ze względu na spełniane funkcje produkcyjne i usługowe, absolwenci tego zawodu znajdują zatrudnienie przede wszystkim w przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych, a także w innych działach gospodarki, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Zakres zadań zawodowych mechanika-montera maszyn i urządzeń jest obszerny i zróżnicowany, obejmuje m.in.

 • wykonywanie podstawowych operacji ślusarskich,
 • instalowanie, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń,
 • wykonywanie i naprawianie typowych części maszyn,
 • przeprowadzanie przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń,
 • ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń z wykorzystaniem badań diagnostycznych,
 • wykonywanie prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń,
 • naprawianie i konserwowanie maszyn i urządzeń mechanicznych,
 • kontrolowanie maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych,
 • sporządzanie uproszczonych kalkulacji kosztów wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń.

KRAWIEC

Krawiec projektuje, kroi i szyje odzież lekką (bluzki, suknie itp.) lub ciężką (garnitury, płaszcze itp.), w tym skórzaną. Krawiec szyje odzież miarową na indywidualne zamówienie klienta według jego wymiarów lub szyje odzież konfekcyjną według standardu wymiarowego dla przemysłu odzieżowego. Krawiec w małym zakładzie jest odpowiedzialny za uszycie ubioru od momentu otrzymania zlecenia do odbioru gotowego wyrobu. W większych zakładach większość zadań jest rozdzielana między różnych pracowników. W małym zakładzie krawieckim: dokonywanie przymiarek i dopasowywanie odzieży do sylwetki klienta, fastrygowanie poszczególnych elementów odzieży, odwzorowanie formy na materiale, prasowanie, przygotowanie formy na papierze, termiczne formowanie wybranych elementów odzieży i ich podklejanie wkładami usztywniającymi i wzmacniającymi, ustalanie wymiarów zamówionej odzieży, wykańczanie, wykrawanie poszczególnych elementów odzieży z materiałów podstawowych, dodatkowych, watoliny i podszewki, zszywanie elementów odzieży. W dużym zakładzie odzieżowym: kontrola operacji szycia, sklejania i prasowania, krojenie materiałów odzieżowych, ocenianie jakości wyrobu i kwalifikowanie go do odpowiedniej jakości, opracowanie dokumentacji procesów produkcyjnych, opracowywanie formy odzieży według danego projektu, przygotowywanie pierwowzoru i wzoru końcowego, przyszywanie metek do ubrań, wykrawanie elementów odzieży według standardu wymiarowego.

Praca: KRAWIEC może pracować w małych prywatnych zakładach usługowych, dużych zakładach odzieżowych w działach: wzorcownia, dział przygotowania produkcji, krajalnia, szwalnia, wykańczalnia, dział kontroli, prasowalnia. Projektant odzieży. Może także prowadzić własną działalność.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego istnieje możliwość zdobywania nowych kwalifikacji na kursach zawodowych.

Jeśli masz ukończone gimnazjum, szkołę zawodową lub szkołę średnią możesz zgłosić się na kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Absolwent kursu otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie może przystąpić do zewnętrznego egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną. Aby uzyskać tytuł zawodowy technika masz możliwość uzupełnienia wykształcenia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Mrągowskim Centrum Kształcenia.

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w piątki, soboty i niedziele (co drugi tydzień).

W roku szkolnym 2018/2019 zapraszamy na następujące kwalifikacyjne kursy zawodowe: