Rotacja na stanowiskach przeznaczonych do doskonalenia

Trzecia koncepcja opiera się na wytypowaniu pewnych stanowisk kierowniczych na tym samym poziomie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, 'jako miejsc szkolenia, przez które sukcesywnie przechodzą kandydaci. Mimo że stanowiska takie są integralną częścią struktury organizacyjnej, a więc i stanowiskami kierowniczymi, są one zarezerwowane wyłącznie dla kandydatów na kierowników i nie mogą być obejmowane przez inne osoby. Cel tego rodzaju rotacji stanowisk polega na zapewnieniu osobom szkolonym możliwości zdobywania praktycznego doświadczenia kierowniczego na różnych stanowiskach w różnych oddziałach.

Rotacja tego rodzaju daje dwie zasadnicze korzyści. Po pierwsze, kandydaci zdobywają praktyczne doświadczenie w kierowaniu pewną częścią wydziału sprawa ta jest bardzo ważna, gdyż jedynie obserwując kandydata na danym stanowisku można ocenić jego umiejętności w przewodzeniu innym oraz jego umiejętność oceny sytuacji. Po wtóre, kandydaci rozwijają w sobie zdolność zrozumienia punktu widzenia i stanowisk poszczególnych pracowników różnych wydziałów, a także mają możliwości wniknięcia w istotę stosunków między wydziałami.

Wśród ujemnych stron wszelkiego rodzaju planów rotacji kandydatów na z góry określonych stanowiskach wymienić należy trudność w dobraniu do tego celu odpowiednich stanowisk, niechęć ze strony podwładnych wywołaną zajmowaniem stanowisk przez kandydatów na kierowników oraz częste w praktyce opóźnienia w !nominacjach na kierownicze stanowiska tych osób, które już ukończyły szkolenie. Przy podjęciu decyzji dotyczących rodzaju stanowisk kierowniczych !służących jako miejsce szkolenia należy wyważyć znaczenie doświadczenia zdobywanego w różnych wydziałach oraz wyszukanie takich stanowisk, dla których częstotliwość zmiany kierownika nie odgrywa większej roli. Okres czasu potrzebny nowej osobie dla przyswojenia odpowiednich wiadomości zabezpieczających efektywną pracę, zależeć będzie od stopnia standaryzacji działalności oddziału, kwalifikacji personelu podległego oraz stabilności działania. Stanowiska, które mogłyby odpowiadać tego rodzaju wymaganiom, obejmują kierownictwo działu rachunkowości, rekrutację personelu, kontrolę wykonania produkcji oraz ustalenie zapotrzebowania na surowce.

Leave a Reply