Rotacja szkolonych na stanowiskach niekierowniczych

Istnieje jednak koncepcja planowanego awansowania odznaczająca się sprawdzonymi w praktyce zaletami. Komisja odpowiedzialna za przygotowanie kandydatów do awansu może wybrać stanowiska, do objęcia których nadawałby się dany kandydat. W ten sposób można wybrać 3 lub 4 stanowiska na następnym szczeblu w hierarchii zarządzania w kilku określonych wydziałach. Jeżeli każdego kandydata poinformuje się, jakie równorzędne pod względem zakresu odpowiedzialności stanowiska może zająć w przyszłości, będzie dla niego jasne, jakie powinien zdobyć kwalifikacje. Zalety takiej koncepcji są oczywiste. Zwierzchnik zapytany o możliwości awansu może dać jednoznaczną odpowiedź. Możliwości są wystarczająco szerokie, aby zapewnić różno- rodnośćć doświadczeń. Kandydata można z kolei poinformować z dużym stopniem dokładności o wymaganiach wynikających z różnych stanowisk oraz o najbardziej wskazanych metodach ich zdobycia, Z punktu widzenia psychologicznego planowane awansowanie ma tę cechę dodatnią, że wiąże się ono z możliwościami występującymi natychmiast, a nie w odległej przyszłości.

Rotacja stanouńsk. Niewiele jest w literaturze terminów tak popularnych, jak „rotacja stanowisk”, a jednocześnie mało jest pojęć tak źle rozumianych. Ogólnie biorąc rotacja stanowisk wiąże się z planem, według którego szkoli się przyszłych kierowników w sposób zróżnicowany. Może jednak być niewiele odpowiedzi na pytania takie jak: kto jest szkolony, dlaczego, oraz jakiego rodzaju i na jakim szczeblu są stanowiska, dla których objęcia szkoli się kandydatów. Osoby zainteresowane mają czasami na myśli jedną, a czasami pięć różnych sytuacji.

Rotacja szkolonych na stanowiskach niekierowniczych. Przedsiębiorstwa ograniczające się w rotacji do stanowisk niekierowniczych widzą ten proces jako obejmowanie pewnych prac przez wyselekcjonowanie osoby na pewien określony czas w określonych oddziałach. Pod koniec każdego etapu kandydaci są przetasowywani w tej samej grupie stanowisk tak, aby wszyscy zdobywali podobnie szeroki zakres doświadczeń. Oczywistym celem tego rodzaju systemu jest zapoznanie szkolonych z zakresem działalności przedsiębiorstwa.

Leave a Reply