RÓŻNE METODY DOSKONALENIA KADR KIEROWNICZYCH

Dyrektorzy przedsiębiorstw, którzy przemyśleli techniki szkolenia kierowników wykazują dużo pomysłowości w szukaniu dróg i sposobów zapewniających osiągnięcie dobrych rezultatów. Niektórzy z nich opierają się wyłącznie na pewnych ogólnie stosowanych metodach, podczas gdy inni stosują różne, dające rękojmię powodzenia metody uwzględniając jednocześnie potrzeby swego przedsiębiorstwa. Zamieszczona poniżej analiza bardziej znanych technik ma na celu umożliwienie praktykowi zorientowania się w ich dodatnich i ujemnych stronach tak, aby mógł on dobrać te techniki, które najlepiej służą potrzebom przedsiębiorstwa. Jasne jest bowiem, że programu doskonalenia nie można stosować standardowo. Każdy program musi być dostosowany do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Planowe awansotoanie. Technika planowego awansowania polega na określeniu z góry drogi awansu oczekującego nań kierownika, który zajmuje określone stanowiska. Droga ta czasami prowadzi przez kolejne poziomy w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa wewnątrz jakiegoś wydziału. Tak więc mistrz może np. zostać poinformowany, że awans jego pójdzie drogą: mistrz—oddziałowy—kierownik oddziału—kie- równik wydziału-kierownik produkcji. Podobnie branżystę w dziale zbytu można poinformować, że awans do stanowiska kierownika działu zbytu osiągnie on piastując kolejno stanowiska: kierownika podregionu, regionu i zastępcy kierownika działu. Koncepcja ta ma wiele błędów. Pozwala ona zainteresowanym zbyt optymistycznie spoglądać w przyszłość, pomija oczywisty fakt konieczności zdobycia przez kandydatów odpowiedniej praktyki, powoduje nadmierną specjalizację, słowem, narzuca niedoskonały sposób szkolenia w dziedzinie zarządzania.

Leave a Reply