Różne rodzaje działalności i delegowanie uprawnień

Ponieważ różne rodzaje działalności i delegowanie uprawnień wynikają ze z góry określonej formalnej struktury organizacyjnej, do wykonywania tych obowiązków i stosowania uprawnień upoważniających do kontroli powinien być powołany kierownik wydziału. Mimo że związek ten wydaje się być zrozumiały, jest on często nadużywany ku szkodzie zarówno zainteresowanego kierownika, jak też i samego przedsiębiorstwa. Pierwszym środkiem zmierzającym do przystosowania metod działania przedsiębiorstwa do jego celów jest zapewnienie, aby działalność i delegowanie uprawnień wydziału lub oddziału były zgodne z obowiązkami spoczywającymi na kierowniku.

W czwartej i piątej zasadzie zwraca się uwagę na fakt, że ocenianie kandydatów nie legitymujących się doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych jest zadaniem zdecydowanie trudniejszym i bardziej ryzykownym niż ocenianie osób już zajmujących stanowiska kierownicze. W pierwszym przypadku ocenia się wartości osobiste. Określenie zasadniczych wartości jest z natury rzeczy powierzchowne, chyba że wynika ono z analizy zadań kierowników. Tylko wtedy istnieje możliwość wyodrębnienia tych wartości i cech, które mogą ułatwić wydajną pracę na stanowisku kierowniczym. W drugim przypadku natomiast ocenia się ludzi na zasadzie oceny działalności, jakiej wymaga się od osób na stanowiskach kierowniczych. Uzupełnianie tej oceny oceną osobistych cech kierownika jest zbędne, gdyż po pierwsze — zwierzchnicy są zainteresowani przede wszystkim wynikami pracy, a po drugie — cechy oceniono wtedy, gdy osoby zajmujące obecnie kierownicze stanowiska kandydowały do ich objęcia.

Leave a Reply