Różnica między uprawnieniami liniowymi a sztabowymi

Kierownik, zwłaszcza na wyższym szczeblu zarządzania, może dojść do przekonania, że trzeba wyjaśnić podwładnym koncepcje „implikowanych uprawnień”. Wspomniano już uprzednio, że przy delegowaniu uprawnień trudno jest przewidzieć wszystkie okoliczności, w których według założeń przełożonego pracownik powinien podjąć akcję. W konsekwencji oczekuje się od kierowników rozsądnego działania, które miałoby na celu ochronę interesów przedsiębiorstwa bez względu na to, czy dany punkt został, czy też nie został wymieniony w delegowanych im uprawnieniach. Działanie w przedsiębiorstwie opiera się na zaufaniu kierownicy (!pod warunkiem, że zostali odpowiednio dobrani) muszą się cieszyć zaufaniem swoich zwierzchników, a zwierzchnicy ci muszą być przeświadczeni, że podwładni działają w dobrej wierze i w oparciu o zdrowy rozsądek.

Różnica między uprawnieniami liniowymi a sztabowymi jest potencjalnym źródłem poważnych nieporozumień, jeśli sprawy te nie są we właściwy sposób wyjaśnione kierownikom średniego szczebla. Rozróżnienie sytuacji, kiedy ma się władzę do wydawania poleceń, a kiedy występuje się w charakterze doradcy, jest sprawą niezmiernie ważną. Podwładny musi wiedzieć nie tylko to, jakiego rodzaju uprawnienia sam posiada, ale w określonych sytuacjach musi również wiedzieć, jakiego rodzaju uprawnienia mają inni kierownicy. Równie ważna jest sprawa sposobu wykorzystywania uprawnień szczególnych oraz w jaki sposób korzystać z usług innych osób o tego samego rodzaju uprawnieniach. Dlatego też pracownik zatrudniony w komórce sztabowej musi być dokładnie poinstruowany o tym, jak powinny wyglądać jego kontakty z personelem innych wydziałów. Musi on rozumieć, że użyteczność jego dla przedsiębiorstwa ma polegać na efektywnej pracy jako doradcy innych oddziałów, przy czym sytuacja jest najkorzystniejsza, jeśli te oddziały same się do niego zwracają o radę. Z drugiej strony, jeśli podwładny zajmuje stanowisko liniowe, należy mu dokładnie wyjaśnić, że ma on prawo żądać usług doradczych ze strony komórek sztabowych i że powinien je w pełni wykorzystywać.

Leave a Reply