RÓŻNORODNOŚĆ PLANÓW CZ. II

Wydaje się poza tym, że określenie, iż zysk jest najważniejszym celem przedsiębiorstwa, nie jest właściwe nasuwa się tu zbyt natrętnie porównanie ze znanym powiedzeniem „interes — to interes”. Istnieje ponadto wiele przykładów, że motywem działania niektórych właścicieli przedsiębiorstw są cele inne niż zysk. Może nimi powodować chęć zdobycia władzy, prestiżu, bezpiecznego stanowiska, poklasku społeczeństwa lub jakikolwiek inny motyw jakim człowiek kieruje się w działaniu. W przedsiębiorstwie może dominować chęć tworzenia nowych produktów i wypróbowywania nowych pomysłów, jak to miało miejsce w pewnej fabryce produkującej maszyny, w której pracował jeden z autorów. Może to być również tendencja do utrzymania małych rozmiarów przedsiębiorstwa, co zapewnia prostotę działania, a jednocześnie stworzenie przyjaznej, czy nawet braterskiej atmosfery. Celem może być także pókonanie najbliższego i największego konkurenta, co — jak się powszechnie mówi — jest podstawowym założeniem Ford Motor Company. Mimo jednak takiego czy innego określenia celów przedsiębiorstw, żadne z nich nie jest w stanie swego celu zrealizować, jeśli jednocześnie nie osiąga zysków.

Czasami dążenie do maksymalizacji zysków przybiera formę dążenia do maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. Innymi słowy, wiele przedsiębiorstw działa nie na zasadzie maksymalizacji bieżącego zysku lub nawet zysków w najbliższej przyszłości, lecz ma na celu podniesienie wartości całego przedsiębiorstwa w dłuższym okresie czasu. Znane są liczne przykłady przedsiębiorstw, które pomijają zysk prowadząc politykę mającą na celu zwiększenie swego kapitału. Niewątpliwie podstawową przyczyną tego rodzaju maksymalizacji jest system podatkowy kapitał zainwestowany opodatkowany jest niżej niż zyski. Wielu

Leave a Reply