RÓŻNORODNOŚĆ PLANÓW

Plany są to dobrane kierunki działania niezbędne kierownikom w koordynowaniu pracy grupy. W tym ogólnym sensie plany przedsiębiorstwa lub wydziału mają kilka aspektów. Można je więc podzielić na cele, kierunki polityki, procedury, reguły, budżety i programy oraz strategie.

Cele. Cele stanowią punkt, do ’którego zmierza działanie grupy w zorganizowanym przedsiębiorstwie. Stanowią one nie tylko punkt docelowy planowania lecz również (jak już zauważono poprzednio) nadają kierunek działalności kierownictwa polegającej na organizowaniu, polityce kadrowej, kierowaniu i kontroli. Chociaż cele przedsiębiorstwa są podstawowym składnikiem jego planu, również i wydział może mieć swoje cele. Cele wydziału przyczyniają się oczywiście do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa, lecz te dwa „zespoły” celów mogą być odmienne. Tak więc celem przedsiębiorstwa może być osiągnięcie zysków w produkcji aparatury elektronicznej, a celem jednego z wydziałów produkcyjnych może być wyprodukowanie przy minimalnym nakładzie kosztów zamówionej ilości określonego typu telewizorów o odpowiedniej jakości. Cele te, co prawda, pokrywają się, niemniej jednak różnią się między innymi dlatego, że sam wydział produkcyjny nie może zapewnić przedsiębiorstwu osiągnięcia zysków.

Można by wysunąć nie pozbawiony słuszności argument, że celem wszystkich przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych jest jedno i to samo, a mianowicie osiąganie zysków. Cel ten często przesłania się sloganami o zaspokajaniu potrzeb społecznych oraz potrzeb pracowników. I te cele są oczywiście słuszne niewątpliwie przedsiębiorstwo, które chce mieć zyski musi zaspokajać potrzeby społeczne produkując jak najlepiej wyroby, na które istnieje zapotrzebowanie po cenach, które dają możliwość konkurowania na rynku. Przedsiębiorstwo, które chce osiągać zyski, musi również zaspokajać potrzeby swoich pracowników. Dobre płace, zabezpieczenie przyszłości oraz zabezpieczenie pozycji społecznej pracownika mogą zapewnić tylko dobrze prowadzone i kierowane, silne finansowo przedsiębiorstwa. Jednak elementem wspólnym dla wszystkich przedsiębiorstw, począwszy od gazeciarza lub sprzedawcy kasztanów do największego banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego, jest pogoń za zyskiem.

Leave a Reply