Rynek pracy w dziedzinie wysoko kwalifikowanej siły roboczej

Lokalizacja na danym obszarze przemysłów uzupełniających się wpływa w znacznym stopniu na rynek pracy w dziedzinie wysoko kwalifikowanej siły roboczej. Podaż w danym okręgu siły roboczej wysoko wykwalifikowanej w produkcji określonego wyrobu może być podstawową przesłanką, na której oprze się planowanie rozwoju produkcji tego wyrobu. Do chwili II wojny światowej, po której rozpoczęciu koniecznością stał sią rozwój produkcji dla celów strategicznych, a także pozyskanie wysoko kwalifikowanej siły roboczej w różnych gałęziach przemysłu na obszarze całego kraju, były takie gałęzie przemysłu, w których główne zasoby najwyżej kwalifikowanych pracowników skupiały się w kilku miastach. Mimo że w takich dziedzinach jak: produkcja samolotów i elektronika, koncentracja ta już nie istnieje w takim stopniu, w wielu innych przypadkach ten czynnik wciąż jeszcze ma wielkie znaczenie. Przykładem być tu mogą: przemysł konfekcyjny, produkcja rękawiczek, przemysł włókienniczy, a w jeszcze większym stopniu — produkcja ciężkiego przemysłu maszynowego.

Poza możliwością angażowania ludzi o odpowiednich kwalifikacjach, istnienie w danym okręgu odpowiedniego zaplecza usług ma równie poważne znaczenie. Przedsiębiorstwa specjalizujące się w produkcji narzędzi i matryc, usługowe przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego, producenci śrub, hutnictwo — aby wymienić tylko kilka przykładów — stanowią ważny czynnik w wyborze lokalizacji dla pewnego rodzaju fabryk w takich okręgach, w których zlokalizowane są również przemysły kooperujące. Fabryka, dla której ważne są te usługi, miałaby poważne trudności, gdyby zlokalizowano ją w dużej odległości od przedsiębiorstw kooperujących. Wybierając lokalizację przedsiębiorstwa nie można również pominąć klimatu politycznego w danym okręgu. Miasto, o którym wiadomo, że uczciwie traktuje przemysł, będzie na pewno przedkładane nad miasto, którym rządzą kliki i przekupstwo. Ten aspekt jest często bardzo trudny do uchwycenia w planowaniu założeń na przyszłość, niemniej jednak i on ma duże znaczenie dla odpowiedniego wyboru lokalizacji.

Leave a Reply