Stan planów doskonalenia kadr kierowniczych

Są pewne dowody na to, że większe przedsiębiorstwa częściej niż małe zajmują się doskonaleniem kadr. Największy zasięg mają programy doskonalenia w fabrykach samolotów oraz korporacjach finansowych. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę programów doskonalenia, tylko 25 procent z nich obejmowało wszystkie szczeble zarządzania bez żadnych. Wyniki badań opublikowano w czterech częściach: część I — L. F. Urwick Management Education in American Business część II — J. M. Trickett A Survey of Management Development część III — R. G. Simpson Case Studies in Management Development: Theory and Practice in Ten Selected Companies część IV — D. Williams i S. Peterfreund The Education of Employees: A Status Report. ograniczeń. Pozostałe programy ograniczono do przedmiotu, zasięgu funkcji działania lub szczebla zarządzania. I tak np. 1/ł wszystkich ograniczonych programów obejmowała swoim działaniem wyłącznie brygadzistów i mistrzów.

Przedstawiony tu stan planów doskonalenia kadr kierowniczych wygląda bardziej optymistycznie niż szkolenie przeprowadzone w rzeczywistości. Jak stwierdził kierownik badań 2, L. F. Urwick, pobrane próby nie dały obrazu rzeczywistości, gdyż „blisko połowę kwestionariuszy rozesłano do członków American ManagamentfAssociation, amerykańskiego towarzystwa kierowników, z których tylko 47 procent odesłało kwestionariusze wypełnione. Z przedsiębiorstw, które nie były członkami American Management Association, odpowiedziało tylko 17 procent. 58 procent przedsiębiorstw objętych badaniami zrzeszonych było w AMA i niewątpliwie należały one do przedsiębiorstw zainteresowanych tymi sprawami 48 tych przedsiębiorstw miało plany doskonalenia kadr”.

Mimo że kierownictwa przedsiębiorstw przemysłowych rozumieją konieczność pilnego doskonalenia kadr kierowniczych, obecny stan w tej dziedzinie należy uznać za eksperymentalny. Duże znaczenie miał fakt, że zwrócenie uwagi na problem, zaostrzane ciągłymi nagabywaniami zainteresowanych grup społecznych pozostawało w sferze projektów aż do momentu, gdy można było opracować odpowiednie kompleksowe programy szkolenia. Szkolenie kadr należy zacząć od sprecyzowania celów. Dopiero wtedy można będzie opracować najlepszy wariant planu oraz sposoby jego realizacji. Nieprzestrzeganie naukowego podejścia zakończyłoby się z pewnością niepowodzeniem, rozczarowaniem i byłoby dużym ryzykiem dla przyszłości przedsiębiorstwa.

Leave a Reply