Szczeble szkolenia

Zaufanie opiera się na poczuciu bezpieczeństwa, jakie mogą zapewnić ludzie o wysoko rozwiniętej zdolności oceny sytuacji. Mądrość człowieka ma wiele źródeł. Mądry człowiek potrafi przeanalizować swoje dotychczasowe doświadczenia, wyciągnąć z nich ogólne wnioski, które będą mu służyć jako podstawa do podjęcia decyzji w sprawach bieżących. Szkolenie kierowników ma na celu przekazanie im odpowiedniego zasobu wiedzy i doświadczeń które składają się na zespól cech potrzebnych do rozwinięcia w człowieku umiejętności oceniania. Wiedza i doświadczenia zdobywane w instytucjach naukowych oraz praktyczne wykonywanie zawodu w sposób zasadniczy przyczyniają się do wyostrzania ludzkiej inteligencji.

Szkolenie kierowników słusznie uważa się za proces skomplikowany. Surowcem jest człowiek ze swoim wysokim zasobem inteligencji oraz umiejętnościami przewodzenia. Te cechy szkolenie może uzupełnić przez wskazanie łatwiejszych sposobów przez komunikowanie się, poszerzenie zakresu zainteresowań oraz wskazanie naukowych metod postępowania. Wreszcie praca w przedsiębiorstwie, urzędzie, czy organizacji społecznej stwarza możliwości poszerzenia praktycznego doświadczenia w konkretnych sytuacjach.

Szczeble szkolenia. Literatura na temat zarządzania podkreśla znaczenie szkolenia mistrzów i kierowników niższego szczebla. Szkolenie kierowników średniego i wyższego szczebla omawia się bardzo rzadko. .Oddzielenie tych różnych szczebli ' wynika chyba z braku .zrozumienia roli, jaką przedsiębiorstwo może odegrać w szkoleniu kierowników. Jeśli uzna się za słuszne założenie, że obowiązkiem przedsiębiorstwa jest umożliwienie kierownikowi zdobycia doświadczeń, łatwiej będzie zrozumieć niezbędność jednolitych programów szkolenia. Bez względu na różne rodzaje niedociągnięć kierowników' punktem wyjściowym szkolenia na wszystkich szczeblach musi być ocena doświadczeń w konfrontacji z praktyką.

Leave a Reply