Szkolenie formalne i przyuczanie

Kierownicy przedsiębiorstw wierzący w dobre rezultaty szkolenia typu formalnego nie zaprzeczają znaczeniu doświadczeń praktycznych. Uważają oni jednak, że doświadczenia, jakie kandydat ma zdobyć w przedsiębiorstwie, powinny być z góry wybrane zależnie od tego, jakie będzie przyszłe stanowisko pracy kandydata. Rodzaje informacji oraz metody ich przekazywania są różne. Informacje te mogą obejmować wiadomości o przedsiębiorstwie danej branży, o warunkach charakterystycznych dla danego stanowiska pracy, instrukcje dotyczące załatwiania pewnych spraw czy sposobu wypełniania formularzy oraz naświetlenie zasad zarządzania. Przekazywanie tych informacji może odbywać się przy pomocy wykładów, bądź w przedsiębiorstwie ibądź poza nim, a instruktorami mogą być osoby z zewnątrz, pracownicy przedsiębiorstwa lub nawet bezpośredni zwierzchnicy. Praktyka kandydata może ograniczać się do wąskiej dziedziny spraw we- wnątrzwydziałowych (jak typowym przy szkoleniu mistrzów) lub obejmować szeroki zakres spraw wynikających z rotacji stanowisk oraz systemu awansowania.

Przyuczanie. Przyuczanie podwładnych jest chyba najbardziej zindywidualizowaną formą doskonalenia. Polega ona na tym, że zwierzchnik w czasie wolnym od bieżących zajęć analizuje z podwładnym sprawy zarówno aktualne jak i przyszłe szukając uzasadnienia dla określonego postępowania lub szukając innych możliwych do zastosowania środków. Metoda ta wymaga od podwładnego wszystkich tych cech, którymi powinien odznaczać się kierownik: chęci działania na własną odpowiedzialność oraz intuicyjnego wyczucia chwili, kiedy należy się zwrócić o poradę. Kierownik natomiast musi chętnie oddelegować część swoich uprawnień, chętnie poświęcić pewien czas na omówienie różnych sposobów załatwiania spraw, powstrzymywać się od mówienia jak praca powinna być wykonywana, musi być cierpliwy oraz umieć zapobiegać popełnianiu błędów, nie narzucając jednocześnie swojej woli w sposób jawny,

Leave a Reply