PLAN NAUCZANIA

TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

forma zaoczna, symbol cyfrowy 325509
obowiązuje od roku szkolnego 2012/2013
oznaczenie oddziału w arkuszu – BHP

Lp. Przedmioty Semestr I Semestr II SemestrIII Ogółem
1. Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska 40 - - 40
2. Podstawy prawa pracy 40 - - 40
3. Podstawy konstrukcji mechanicznych - 30 20 50
4. Podstawy psychologii i socjologii 20 20 - 40
5. Człowiek w procesie pracy 30 30 15 75
6. Język obcy zawodowy - - 10 10
Kształcenie teoretyczne 130 80 45 255
7. Pracownia prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 35 15 - 50
8. Pracownia metodyki kształcenia zawodowego 20 20 40
9. Pracownia kształcenia środowiska pracy 40 45 85
10. Pracownia zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy 10 65 75
Do dyspozycji dyrektora 5 5
Kształcenie praktyczne 35 85 135 255
11. Podstawy przedsiębiorczości 10 10 - 20
Razem 175 175 175 530

Praktyka zawodowa - 160 godzin (4 tygodnie)
(p) – egzamin pisemny