TECHNIKI KIEROWANIA

Przewodzenie i nadzorowanie personelu polega w gruncie rzeczy na sprawnym przekazywaniu informacji. Podstawowym celem kierowania jest szkolenie podwładnych, przekazywanie im informacji, nadzorowanie ich pracy oraz metod stosowanych przy jej wykonywaniu, a wreszcie podejmowanie akcji wpływających na usprawnienie wykonawstwa. Działanie kierownika jest siłą rzeczy ograniczone aktualnymi możliwościami przekazywania informacji. W ramach tych ograniczeń dobór stosowanej przez niego techniki będzie również zależeć od charakteru poszczególnych pracowników oraz aktualnej sytuacji.

Metody informowania. Ze sposobów komunikowania się kierownika z podwładnymi można wymienić przekazywanie informacji ustnie, za pomocą środków mechanicznych, kontaktów osobistych lub na piśmie. Dimock opisuje ciekawą historię kierownika, który komunikował się ze swoimi kolegami i podwładnymi wyłącznie pisemnie3. Mógł to być przypadek krańcowy, lecz ilustruje on, jak niedoskonałe jest stosowanie jednej wybranej metody. Istnieją niewątpliwie przypadki, kiedy pisemne porozumiewanie się z podwładnymi jest sposobem właściwym. Często rozsądek nakazuje podawać na piśmie wytyczne polityki, decyzje, sposoby postępowania i instrukcje, gdy zainteresowane osoby często muszą się na to .powoływać, co pomaga lepiej zrozumieć' szereg spraw i wyeliminować nieporozumienia. Ta forma ma jednak strony ujemne, gdyż jest bardzo czasochłonna, stwarza możliwość niewłaściwego zrozumienia oraz pozostawia niewielki margines dla inwencji pracowników.

Leave a Reply