Techniki konsultatyume

Konsultowanie się zwierzchnika z jego podwładnymi ma szerokie zastosowanie. Podstawą tego są konferencje zwoływane w celu przekazania informacji i wyjaśnień, w rezultacie czego wytwarza się w wydziale zespołowe podejście do wykonywanych zadań.

Konferencje nieoficjalne. Konferencje nieoficjalne zwoływane w miarę potrzeby mogą być bardzo pożyteczne. Celem ich może być: 1) poprawienie koordynacji pracy podwładnych lub podwładnych i per- sonelu spoza wydziału 2) przedyskutowanie nowych kierunków polityki 3) ujednolicenie interpretacji nowych informacji lub wyjaśnienie różnie w interpretowaniu istniejących programów, kierunków polityki lub sposobów postępowania 4) rozważenie i omówienie postępów w wykonywaniu planów, istniejących „wąskich gardeł” oraz sposobów ich usunięcia 5) przekazanie bezpośrednich informacji kierownikowi oraz 6) wysunięcie nowych propozycji.

Źródłem efektywności konferencji nieoficjalnych jest wzajemne zaufanie do siebie członków grupy oraz zadowolenie z wyników grupowego działania. Drugą dodatnią stroną takich konferencji jest to, że zwoływane są one tylko wtedy, gdy zaistnieje konieczność, a uczestnikami ich są tylko ci ludzie, których omawiane sprawy dotyczą. Eliminuje się w ten sposób niepotrzebną stratę czasu kierownika.

Konferencje oficjalne. Konferencja oficjalna poprzedzona jest pisemnym powiadomieniem o czasie i miejscu zebrania oraz — gdy to jest możliwe — podaniem porządku dziennego uczestnikom. Technika ta jest przydatna na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, często nawet dla celów nie związanych z kierowaniem. Z punktu widzenia kierowania podwładnymi przedmiotem konferencji oficjalnych może być: 1} wpływ napiętej sytuacji politycznej lub wojny na sprawy przedsiębiorstwa 2} wyjaśnienie nowych, oficjalnych kierunków polityki związanych z rozwojem interesów lub ich zahamowaniem, powiększenie asortymentów, współudział w zyskach itp. 3) wyjaśnienie nowych przedsięwzięć i programów, takich jak budżety sprzedaży i budżety finansowe 4) wyjaśnienie zmian w strukturze organizacyjnej i 5) poinformowanie wszystkich pracowników wydziału o postępach w wykonywaniu planu.

Leave a Reply