TEORIA EKONOMII A PLANOWANIE CZ. II

W kategoriach rachunku marginalnego planem optymalnym będzie taki plan, w którym dodatkowe nakłady (koszty) będą akurat równe (lecz nie przewyższą ich) dodatkowym przychodom (zyskom). Oczywiście w kompleksowym planie przedsiębiorstwa dotyczącym na przykład lokalizacji i budowy nowej rafinerii, na nakłady i przychody wpływa olbrzymia ilość czynników, a określenie punktów granicznych jest niezwykle skomplikowane. Jednakże analiza marginalna jest pożytecznym narzędziem dla planisty, zwraca ona bowiem uwagę na ważność określenia maksymalnych zysków drogą rozważania związanych z ich osiągnięciem przyrostów kosztów i przychodów.

Przedsiębiorstwo może już mieć fabrykę o pewnych rozmiarach oraz nadbudowę organizacyjną (usługi i zarząd) dla jej prowadzenia. Jeśli istnieje możliwość wykonywania dodatkowej produkcji, sprawę przyjęcia dodatkowego zamówienia powinno się, w myśl zasad logiki, rozważyć w oparciu o dodatkowe koszty, jakie trzeba będzie ponieść, aby uzyskać dodatkowy przychód. Tego rodzaju analiza wykazuje, że stosowane zazwyczaj kryterium średnich kosztów przy uwzględnieniu rozbicia ich na koszty wydziałowe i ogólnofabryczne nie zawsze zapewnia najbardziej korzystne kierunki działania, może bowiem prowadzić do tego, że kierownik odrzuci zamówienie, które pokryłoby więcej niż tylko dodatkowe koszty.

Analiza marginalna podkreśla również ważność kosztów stałych zarówno w postaci zainwestowanego kapitału, jak też i w postaci nakładów na utrzymanie personelu w działach usługowych oraz personelu kierowniczego. W zależności od wielkości rozważanej produkcji (w przypadku, gdyby wzrost produkcji wymagał zbudowania większego zakładu lub zwiększenia administracji, te nowe koszty stałe byłyby kosztami krańcowymi w odniesieniu do rozważanego problemu), koszty stałe „z natury” nie wchodzą w zakres problemu planowania, chyba tylko

Leave a Reply