TEORIA EKONOMII A PLANOWANIE

W planowaniu jako funkcji zarządzania wiele może pomóc znajomość teorii ekonomii. Zakładając, że zysk jest głównym motywem działania w gospodarce kapitalistycznej, ekonomiści zdziałali wiele, aby rozwinąć praktyczne zasady pomocne w podejmowaniu decyzji. Wiele aspektów problemu wyboru spośród różnych możliwości pozwala wyjaśnić zastosowanie analizy marginalnej. Tak więc koszt krańcowy oznacza dodatkowy koszt wyprodukowania dodatkowej jednostki, a krańcowy utarg jest utargiem ze sprzedaży dodatkowej jednostki, W tym przypadku mówi się o granicznych przyrostach i o granicznym przedsiębiorcy produkującym i sprzedającym dane dobro, tzn. takim, którego dodatkowy koszt jest akurat kompensowany przez dodatkowy utarg. Jak można wykazać drogą analizy, jest punkt, w którym produkcja jest najbardziej rentowna, gdyż poza nim każdy przyrost kosztów nie byłby kompensowany dodatkowymi utargami, a poniżej niego rozpiętość między kosztem krańcowym a krańcowym utargiem zmniejszałaby zyski n.

Planowanie a statyczna teoria przedsiębiorstwa. W statycznej teorii przedsiębiorstwa zakłada się, że niejako „fotografuje się” przedsiębiorstwo w określonym momencie po to, aby wyeliminować odchylenia

Pionierską pracę na temat wykorzystania teorii ekonomii w planowaniu przedsiębiorstw opublikował w roku 1940 Albert G. Hart. Zob. Anticipations, Uncertainty and Dynamie Planning, New York 1951, Augustus M. Kelly, Inc. Z pracy tej, jak i z prac innych ekonomistów autorzy korzystali w niniejszej książce. Spowodowane niepewnością wynikającą z czasu. W warunkach, gdy wszystkie inne czynniki pozostają niezmienione, planowanie staje się sprawą wyboru spośród możliwości, opartego na znanych czynnikach rynkowych oraz stosunkach input-output. Zmienne te są „pozaczasowe”, a planowanie sprowadza się do znalezienia planu optymalnego to znaczy takiego, który zmaksymalizuje przychody przedsiębiorstwa 12.

Leave a Reply