Trendy ludnościowe

Jednym z najlepszych wskaźników dotyczących przyszłego rynku są dla przedsiębiorstw oceny tendencji struktury ludnościowej pod względem ilości, grup wieku i rozmieszczenia. Niejednokrotnie trudno jest dokładnie określić oddziaływanie zmian w strukturze ludności na zbyt danego wyrobu lub produkcji pojedynczego przedsiębiorstwa, są jednak grupy wyrobów, w przypadku których populacja jest podstawowym wskaźnikiem określającym zapotrzebowanie.

Trendy populacyjne można przewidywać z dużą dokładnością na okresy do lat 5, a nawet przy dłuższych okresach stopień dokładności jest wystarczający. Na przykład w ocenie z roku 1955 przewidziano wzrost zaludnienia w Stanach Zjednoczonych z 165 milionów mieszkańców w roku 1955 do około 228 milionów w roku 1975 7. Mimo że trendy te mogą ulec zmianom na skutek katastrof dziejowych takich, jak wojna światowa i mimo że nie doceniono olbrzymiej migracji na południowy zachód po II wojnie światowej, przewidywania w dziedzinie zaludnienia stanowią dość wiarygodny i pożyteczny zestaw przesłanek dla większości przedsiębiorstw.

Według przewidywań U. S. Bureau of the Census publikowanych w Economie Report of the President, Washington 1957, Goverment Printing Office, s. 97. W rzeczywistości ocena Census Bureau wahała się od 207 do 228 milionów na rok 1975, przewidywanie to jednak opierało się na założeniu, że po roku 1960 nastąpi dalszy spadek śmiertelności. W ostatnich latach większość ekspertów do spraw ludnościowych ma tendencje do zaniżania przewidywań wzrostu i każdą taką ocenę, mimo jej użyteczności, trzeba sprawdzać w miarę uzyskiwania właściwych wskaźników.

Leave a Reply