Typowanie do awansów

Osoby zajmujące stanowiska kierownicze, a kandydujące do wyższych stanowisk, dobiera się na podstawie wyni- s W urzędach powszechnie stosuje się komisje, a nie polega się na ocenie przyszłego zwierzchnika. Ma to jakoby pdzeciwdziałać faworyzowaniu kandydata przez przyszłego zwierzchnika i pozwolić na uzyskanie od kandydatów informacji, których nie można by uzyskać w inny sposób. Są to naciągane argumenty. Ważną sprawą jest natomiast, aby zwierzchnik był całkowicie odpowiedzialny za kierowanie swym wydziałem. Jeśli nie wolno mu dobierać podwładnych, daje mu się do ręki argumenty dla usprawiedliwienia niedociągnięć. ków ich dotychczasowej działalności, w zależności od zapotrzebowania oraz wyboru dokonanego przez ich przyszłego zwierzchnika. Stosowanie standardowych formularzy oceny działalności kierowników ułatwia opracowanie listy kandydatów. Podstawą sporządzania tej listy jest „inwentaryzacja” kierownictwa omówiona w następnym podrozdziale. Czasami konieczne jest zainteresowanie się aktualną podażą kandydatów-. Na ogół można przyjąć założenie, że w dobrze prowadzonym przedsiębiorstwie zawsze będzie dosyć kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Kandydat znajdujący się na pierwszym miejscu listy może przecież być aktualnie oddelegowany do administracji państwowej, do pracy w innej części świata lub odbywać służbę wojskową, w chwili, gdy trzeba będzie awansować kogoś z listy na wyższe stanowisko.

Nawet gdy się założy, że znajdzie się człowiek o odpowiednich kwalifikacjach, awansowanie go może stać się dla jego zwierzchników źródłem pewnych kłopotów. Jego bezpośredni kierownik może być niezadowolony z utraty dobrego pracownika, niemniej jednak musi zrozumieć, że nie jest w stanie zatrzymać go. Dyrektor odpowiedzialny za program personalny jest również zainteresowany dopilnowaniem, aby awansowano ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Przyszły zwierzchnik kandydata będzie musiał przestudiować wszystkie sprawy związane z jego dotychczasową karierą oraz wyrobić sobie pogląd na jego dalszą karierę i na jego wpływ na działalność przedsiębiorstwa.

Leave a Reply