Uniwersyteckie programy w dziedzinie nauki o zarządzaniu

W ostatnich latach niektóre uniwersytety rozpoczęły organizowanie kursów i konferencji oraz wypracowały programy doskonalenia kadr kierowniczych. Są to formy szkolenia tak proste, jak wieczorowe kursy dla pracujących kierowników, bądź bardziej skomplikowane, jak kilkuletnie studia dyplomowe. Cele tych kursów są także zróżnicowane i mogą po- legać na przypominaniu pewnych technik lub instruktażu na temat podstawowych zasad zarządzania.

Programy takie stwarzają możność wyodrębnienia zasad zarządzania, przeglądu tych zasad w świetle praktycznego doświadczenia oraz zapoznania się z nowymi narzędziami możliwymi do zastosowania w przedsiębiorstwie. Dodatkową ich zaletą jest kontakt uczestnika z grupą. Zalety te mogą stanowić dużą pomoc w osiąganiu lepszej efektywności pracy poszczególnych kierowników.

Niedociągnięcia programów uniwersyteckich wiążą się z poziomem ich zawartości treściowej. Przedsiębiorcy pragnący pogłębiać swą wiedzę często zaskakiwani są nadmiernymi wymaganiami. Jeśli wykładowcy nie wiedzą naprawdę, na czym 'polega zarządzanie, grupa słuchaczy zamienia się w uczestników towarzyskiego klubu lub tylko zdobywa kwalifikacje w dziedzinie np. księgowości, statystyki lub projektowania.

Program szkolenia opracowany przez American Management Association. Działalność szkoleniowa American Management Association obejmuje organizowanie w zakładach seminariów z wybranych zagadnień. W każdym przypadku zagadnienie jest przedstawione tak wąsko, że można je wyczerpująco omówić w ciągu 1 do 3 dni. Liczba uczestników jest ograniczona (najczęściej piętnastu), a w celu wymiany doświadczeń stosuje się na zajęciach metodę dyskusji. Każdą grupę prowadzi przeważnie kierownik wyższego szczebla i powinien on mieć zarówno doświadczenie, jak i umiejętność nauczania.

Leave a Reply