Ustalenie przesłanek planistycznych – kontynuacja

Kroki te, które w praktyce trzeba przedsięwziąć w każdym procesie podejmowania decyzji, dadzą się porównać z czterema podstawowymi krokami omówionymi przez Petera Druckera w How to Make a Business Decision, „Nation’s Business”, (kwiecień 1956), s. 38 i nast. Drucker wyodrębnia następujące kroki w podejmowaniu decyzji: 1) określenie problemu, 2) określenie przypuszczeń (to znaczy założeń) odnośnie przyszłości, 3) rozwinięcie wariantu i 4) świadomość, co należy robić po podjęciu decyzji.

Ustalenie przesłanek planistycznych siłą rzeczy wymaga przewidywania przyszłości. Jakie będą rynki zbytu? Jak kształtować się będzie wielkość sprzedaży? Jakie będą ceny? Jakie wyroby? Jakie koszty? Jakie płace? Jakie podatki i polityka finansowa? Jakie nowe maszyny? Jakie dywidendy wypłacać się będzie akcjonariuszom? W jaki sposób finansować się będzie modernizację przedsiębiorstwa? Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że przesłanki planistyczne obejmują dużo więcej, niż tylko podstawowe przewidywania dotyczące zaludnienia, cen, kosztów, produkcji, rynków i podobnych spraw.

W niektórych przesłankach uwzględnia się nie podjęte dotychczas kierunki polityki. Jeśli na przykład przedsiębiorstwo nie ma programu dotyczącego systemu emerytur, jeśli nie zatwierdzono dotychczas kierunków polityki w tej dziedzinie, osoby odpowiedzialne za opracowanie przesłanek planistycznych muszą przewidzieć, czy takie decyzje będą podjęte i jakie będą, jeżeli je się podejmie. Inne przesłanki wynikną oczywiście z decyzji odnośnie polityki, którą już się prowadzi lub planów, które już się realizuje. Jeśli na przykład przedsiębiorstwo praktykuje wypłacanie udziałowcom zysków w wysokości 5% wkładów (przed potrąceniem podatków) i jeśli nie ma podstaw do przypuszczenia, że ta polityka zostanie zmieniona, staje się ona automatycznie przesłanką na przyszłość. Podobnie w przedsiębiorstwie, które dokonało dużej inwestycji zakupując fabrykę i urządzenia do celów specjalnych sam fakt, że to zrobiono, staje się założeniem planistycznym dość ważnym dla przyszłości tego przedsiębiorstwa.

Leave a Reply