Wiele różnych definicji „morale”

Wiele osób uważa tę pracę za najlepszą z dotychczas napisanych na ten temat. podwładnych, gdyż czynnik ten ma duży wpływ na ich wydajność pracy. Związek morale z wydajnością pracy. Od dawna już uważa się, że istnieje ścisły związek między morale grupy pracowników, a ich wydajnością pracy. Ścisłe badania wykazują jednak, że do tej pory nic pewnego nie stwierdzono 20. Obecny stan wiedzy jedna z grup naukowców podsumowała w następujący sposób 21:

„Jedną z najważniejszych hipotez, którą w dużym stopniu udokumentowała grupa uczonych z Michigan jest hipoteza, że wysoka wydajność pracy niekoniecznie musi być wynikiem zadowolenia z tej pracy lub wysokiego morale. Jeśli zastanowimy się nad celami organizacji i celami osobistymi, dojdziemy do wniosku, że ci ludzie, którzy znajdują własne zadowolenie w osiąganiu celów przedsiębiorstwa, dla którego pracują, są na ogół wysoce produktywnymi. Zdarza się jednakże, że pracownik jest zadowolony ze swojej pracy, mimo że w małym stopniu przyczynia się do osiągania celów przedsiębiorstwa. Można również spotkać wysoki poziom morale w grupie pracowników, którzy są w stanie przyczynić się do osiągnięcia celów grupy chociaż niekoniecznie musi to mieć związek z produktywnością”. Nie wspomina nawet o morale jako o czynniku wpływającym na wydajność pracy. Podkreśla on szczególnie fakt, że kierownicy za dużo zajmują się wydajnością pracy poszczególnych podlegających im osób. Uważa, że ,,w większych przedsiębiorstwach czynnikiem ograniczającym wydajność jest kontrola ze strony kierownictwa”23. W języku kierownika oznacza to, że przedsiębiorca powinien koncentrować się na efektywności działania kierowników wyższego szczebla. Właściwe działanie w tym zakresie niewątpliwie zwiększy wydajność całego przedsiębiorstwa, a w tego rodzaju klimacie wydajność pracy jednostek automatycznie wzrośnie.

Można uważać za dziwne, że inżynierowie, specjaliści kadrowi i specjaliści od organizacji przemysłu nie przebadali tego związku. Efektywne badania przeprowadzili natomiast psycholodzy przemysłowi. Najlepsze prace w tej dziedzinie to:

Czytelnik powinien zwrócić uwagę na wiele różnych definicji „morale”. Autorzy tej książki spoglądają na morale jako na wartość duchową, stanowiącą odbicie gorliwości i wiary, że osiągnięcie celów grupy służy również osiągnięciu celów członków tej grupy.

Zakłada się, że Juran uważał, iż kontrola ze strony kierownictwa nie ma większego znaczenia, o ile nie była oparta na efektywnym planowaniu.

Leave a Reply