WIELOKIERUNKOWE KONTAKTOWANIE SIĘ CZ. II

Każdy kierownik odpowiada za komunikowanie się podległego mu personelu z pracownikami innych wydziałów. Poza realizowaniem takich celów jak: wykonywanie planów oraz doskonalenie potencjalnej kadry kierowniczej, kierownicy wydziałów powinni zdawać sobie sprawę z tego, jak te wzajemne powiązania wpływają na ich pracę. Ilekroć podległy pracownik komunikuje się z jakimiś wydziałami, inni oceniają jego zwierzchnika. Koledzy zwierzchnika i ich podwładni wyrabiają sobie wówczas opinię o jego umiejętnościach w dziedzinie kierowania, polityki kadrowej, planowania i organizowania pracy. W tej sytuacji zwierzchnik może czuć się zupełnie bezradny, tak jak rodzice, którzy pragną, aby ich dziecko zrobiło dobre wrażenie na przyjaciołach nie mając jednocześnie całkowitej pewności, jak się dziecko zachowa.

Organizacja i jej wpływ na wzajemne powiązania. Wszystkie problemy łączące się z wielokierunkowymi powiązaniami wynikają z faktu, że przedsiębiorstwo opiera się na określonej organizacji. Zgrupowanie działalności w wydziałach automatycznie stwarza bariery przeszkadzające w swobodnym komunikowaniu się między personelem oraz punkty zapalne. Nadmierna liczba komórek wynikająca np. z podziału terytorialnego, branżowego lub wg. grup odbiorców oraz nadmierna liczba komórek sztabowych czy usługowych stanowią podstawową przyczynę powstawania barier uniemożliwiających bezpośrednie kontakty. Ludzie nie mają czasu na zapoznawanie się ze strukturą organizacyjną ani też na wzajemne poznanie się i w konsekwencji rozwija się „patriotyzm lokalny” prowadzący do braku tolerancji w stosunku do innych oraz do niezdrowej rywalizacji. Ponieważ jednak organizowanie jest koniecznością, kierownicy żywią nadzieję, że będą w stanie choć częściowo zniwelować te niepożądane efekty przez umiejętne wpływanie na wzajemne stosunki podległego im personelu z pracownikami innych komórek.

Leave a Reply