Wybór pisemnej czy ustnej formy poleceń

Reakcja podwładnego na taki lub inny rodzaj polecenia wpływa również na sposób jego wydania. Niektórzy pracownicy, jak już pod- kreślaliśmy, chętnie poddają się ścisłej kontroli i działają najlepiej, jeśli wydaje się im ścisłe polecenie. Inni podwładni mogą się oburzać na tego rodzaju traktowanie, gdyż woleliby wykorzystywać własną – inicjatywę i siły twórcze i być oceniani przez kierownictwo na podstawie osiągniętych rezultatów. Tego typu ludzie nie pracują dobrze pod ścisłą kontrolą i niechętnie przyjmują szczegółowe rozkazy i polecenia.

Wybór pisemnej czy ustnej formy poleceń .zależy w dużym stopniu od-trwałości więzi między zwierzchnikiem a podwładnym, pd ich wzajemnego zaufania, a w“przypadku dużych przedsiębiorstw — od możliwości uniknięcia pokrywania się zadań oraz zapoznania personelu z faktem, że zadania zostały przydzielone. Gdyby można było przyjąć zasadę, że związek pomiędzy zwierzchnikiem a podwładnym jest stały lub długotrwały, nie istniałaby konieczność wydawania poleceń na piśmie. Ze względu jednak na częste przesunięcia w przedsiębiorstwach, jest rzeczą niebezpieczną z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa działanie hez-poleceń pisanych przynajmniej w tych _przapadkach, gdy zada- niaodnosząię do stanowiska, a nie do osoby, na której spoczywa ich wykonanie. Na przykład praktyka polegająca na częstym przesuwaniu oficerów w siłach zbrojnych jest powszechnie znana. Równie niepokojąca jest !płynność kadr personelu kierowniczego dużych przedsiębiorstw i organizacji, takich jak: organizacje przemysłowe, szkolnictwo, organizacje religijne i instytucje państwowe.

Leave a Reply