WYBÓR PRZESŁANEK PLANISTYCZNYCH CZ. II

W doborze przesłanek planistycznych ważnych ze strategicznego punktu widzenia, przedsiębiorstwo musi powiązać swój zasadniczy program z tymi elementami, które wpływają na niego najbardziej. Dla większości przedsiębiorstw czynnikiem ograniczającym są przesunięcia cykli koniunkturalnych, chociaż są i takie przedsiębiorstwa, (na przykład pewne przedsiębiorstwo wodociągowe w małym miasteczku Nowej Anglii), dla których ten czynnik jest stosunkowo mało ważny. Trudno przypuścić, aby ruchu cen i ich wahań nie uznano za element ograniczający dla każdego prawie przedsiębiorstwa. Większość przedsiębiorstw będzie również zainteresowana wzrostem zaludnienia i lokalizacją. O uniwersalności pewnych przesłanek planistycznych, o ich empirycznie dowiedzionej strategiczności wnioskować można z różnego rodzaju badań dokonywanych przez przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzone w 1957 roku w 56 przedsiębiorstwach różnych typów i wielkości wykazały, że 24 z nich dokonywało własnymi siłami przewidywań ekonomicznych, choć zakres tych prac był różny w różnych przedsiębiorstwach h Spośród ogólnej liczby przedsiębiorstw 21 dokonywało przewidywań siły nabywczej konsumentów, 17 badało trendy przemysłowe, 16 przewidywało ilość klientów (przewidywania firm kupujących od podobnych im przedsiębiorstw), 15 zajmowało się statystyką ludności, 11 — dochodem narodowym, a 10 — nowymi' inwestycjami, podczas gdy tylko w czterech przypadkach przewidywania dotyczyły cen, a w trzech — zatrudnienia. Wyniki tych badań stanowią interesujący kontrast z wcześniejszymi badaniami przeprowadzonymi w roku 1950. Te badania wykazały, że spośród 27 przedsiębiorstw dokonujących własnych badań ekonomicznych 23 zajęło się przewidywaniem ogólnych warunków rynkowych, 23 — prognozami przemysłowymi, 20 — cenami surowców, a 17 — cenami wyrobów gotowych 2. Tę znaczną zmianę, w której widać odejście od wskaźników ogólnokrajowych zawdzięczać można chyba efektywności administracji państwowej w kontrolowaniu działalności gospodarczej wzrostowi umiejętności zarówno administracji państwowej, jak i prywatnych przedsiębiorstw w przewidywaniu czynników ekonomicznych, co sprawia, że czynienie przewidywań przez poszczególne przedsiębiorstwa nie jest już tak niezbędne.

Leave a Reply