WYBÓR PRZESŁANEK PLANISTYCZNYCH CZ. III

Z drugiej strony, wiele przesłanek o strategicznym znaczeniu dla jednej gałęzi przemysłu nie ma większego znaczenia dla innych. Na przykład w przedsiębiorstwach transportu lotniczego ograniczona liczba dostępnych typów samolotów staje się ważną przesłanką planistyczną, gdy pojedyncze przedsiębiorstwo nie jest w stanie utrzymywać jemu tylko przydatnych specjalnego typu maszyn lub urządzeń tak, jak ma to miejsce w innych przemysłach. Współczynnik przewozu pasażerów (stosunek „miejsco-mil” sprzedanych do „miejsco-mil” wykorzystanych) również ma strategiczne znaczenie dla linii lotniczych, gdyż „produkcji” jeśli jej się nie sprzeda, nie można zmagazynować, tak, jak to się robi w typowych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Podobnie w przemyśle ściśle kontrolowanym kierunki polityki i sposoby postępowania administracji państwowej mają o wiele większe znaczenie dla planowania, niż w przemysłach kontrolowanych w sposób luźniejszy. Na przykład dla Civil Aeronautics Board (Zespołu do Spraw Lotnictwa Cywilnego) ustalenie nowych linii lub opłat ma znaczenie strategiczne, podczas gdy producent pasty do zębów nie ma tego rodzaju ograniczeń.

Tak więc wybór ograniczających przesłanek planistycznych leży u podstaw dobrze pomyślanego planowania. Jeżeli nie uwzględni się tego faktu w wyborze przesłanek, mogą powstać straty, albo w przewidywaniach na przyszłość pominie się czynniki o kluczowym znaczeniu.

Leave a Reply