WYBÓR PRZESŁANEK PLANISTYCZNYCH

Oczywiste jest, że przedsiębiorstwo nie jest w stanie przewidzieć przyszłości z taką dokładnością, aby znać każdy aspekt warunków, w jakich będzie działać w przyszłości. W gruncie rzeczy obraz przyszłości jest często bardzo mglisty i przewidzieć można właściwie tylko ogólne warunki działania, kształtowanie się poziomu cen czy klimat polityczny. Z drugiej strony, czasami obraz ten można nakreślić z dużym przybliżeniem. W niektórych przypadkach przesłanki planistyczne mogą obejmować tylko to, co dotyczy działania danego przedsiębiorstwa z pominięciem czynników zewnętrznych. W większości jednak przypadków minimum wymagań co do przesłanek planistycznych obejmuje czynniki zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

Wybór elementów ograniczających. W całej analizie naukowej oszczędność czasu i wysiłku daje zajęcie się przede wszystkim czynnikami ograniczającymi lub strategicznymi. Są one w problemie najważniejszymi elementami, a zajęcie się nimi powoduje największe zróżnicowanie w jego rozwiązaniach. Tak jak w każdego rodzaju analizie, gdzie problemy mają wiele aspektów, przesłanki planistyczne trzeba dobrać tak, aby położyć akcent na elementach ograniczających.

Takie postępowanie jest konieczne z trzech powodów. Po pierwsze, przyszłość przedsiębiorstwa ma tak wiele aspektów, że niemożliwe byłoby przewidzieć je wszystkie. Po wtóre, z punktu widzenia oszczędności, najlepiej jest zwracać uwagę tylko na czynniki w największym stopniu wpływające na decyzję, która ma być podjęta. Po trzecie, wybór elementów ograniczających pozwala na wyeliminowanie z rozważań ważnych, lecz powszechnie znanych elementów dotyczących przyszłości, które nie są strategiczne, a więc nie będą decydujące. Do tej ostatniej kategorii można zaliczyć taki element jak konkurencyjny rynek usług przedsiębiorstwa telefonicznego, mającego monopolistyczne przywileje w danym okręgu. Fakt posiadania przywilejów monopolistycznych jest ważną przesłanką planistyczną, może on jednak nie być momentem strategicznym dla problemów bieżących, gdyż na pewno nie ulegnie zmianie w dającej się przewidzieć przyszłości.

Leave a Reply