Wynik badań naukowców z Michigan

Zakres tych badań był jak dotąd ograniczony, co nie tyle zasługuje na krytykę, ile wskazuje na konieczność ostrożnego interpretowania ich rezultatów. Pośród firm badanych było jedno przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwo kolejowe, fabryka samochodów oraz przedsiębiorstwo użyteczności publicznej. W każdym z nich przebadano kilka grup pracowników, przy czym wszystkie były na pierwszym szczeblu hierarchii ponad robotnikami. Badano więc kierowników na najniższym szczeblu struktury organizacyjnej.

Według opinii naukowców z Michigan wydajność pracy i morale są związane z dobrym nadzorowaniem, choć powiązania te są skomplikowane, a często nawzajem sobie przeczą. Przez nadzór należy w tym przypadku rozumieć mistrzów i ich pracowników, których zadaniem jest dopatrzenie, aby informacje spływały we właściwy sposób zarówno do góry, jak i w dół, którzy objaśniają cele przedsiębiorstwa swojemu personelowi, którzy zwracają uwagę na sugestie i na potrzeby podwładnych i liczą się z nimi. Innymi słowy, umożliwiając pracownikom zaspokajanie ich potrzeb w maksymalnym stopniu, kierownik osiąga wydajność pracy i morale jako „produkt uboczny”. Z drugiej strony zły mistrz — „poganiacz niewolników” lub mistrz stosujący zbyt ścisły nadzór, podkreśla wobec pracowników tylko wymagania przedsiębiorstwa. Innymi czynnikami wpływającymi na morale16 i wydajność są: lepsza wydajność pracy małych grup i stworzenie pracownikowi możliwości wykorzystania jego zdolności i umiejętności. Oczywiście w kon-

Morale w tym znaczeniu jest terminem złożonym, obejmującym: 1) zadowolenie z bezpośredniego zwierzchnika, 2) zadowolenie z pracy i prestiżu wynikającego ze stanowiska, 3) zadowolenie z organizacji jako systemu i 4) pośrednie kretnych przypadkach nadzorujący może nie mieć żadnego wpływu na te czynniki.

Najważniejszym chyba wynikiem badań naukowców z Michigan było pqdanie w wątpliwość hipotezy, że związek między wydajnością a morale ma znaczenie pozytywne. Jeśli potrzeby osobiste pracowników są zaspokajane tak, że przyczyni się to również do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa, związek między morale i wydajnością daje wyniki pozytywne. Jest jednak dużo takich elementów morale, na które można wpływać bez przyczyniania się równocześnie do osiągania zadań przedsiębiorstwa również i stopień, w jakim wiążą się one z osiąganiem zadań przedsiębiorstwa, może być różny. Pracownicy mogą osiągać duże zadowolenie z własnej pracy, a jednocześnie odczuwać głębokie niezadowolenie z organizacji jako systemu. Wpływ tych sprzecznych elementów na wydajność jest niezwykle złożony i trudny do przewidzenia 17.

Leave a Reply