„Zapas” potencjonalnych kierowników

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa podstawowym celem programu szkolenia jest .stworzenie „zapasu” osób zdolnych w każdej chwili do zastąpienia kierownika na wyższym szczeblu zarządzania. Dyrektor odpowiedzialny za program doskonalenia musi się jednak liczyć z wieloma ważnymi czynnikami, na przykład z możliwościami przedsiębiorstwa do awansowania przeszkolonego pracownika wtedy, gdy jest on już gotów do objęcia wyższego stanowiska. Wyszkolenie pracownika tak, aby był gotowy do objęcia stanowiska kierowniczego, to jedna sprawa trzeba go jeszcze zatrzymać w przedsiębiorstwie. Wiąże się to z odpowiednim planowaniem w czasie, polegającym na przygotowaniu pracownika do nowych zadań, gdy zachodzi potrzeba jego wykorzystania.

Sporna jest również kwestia liczby pracowników mających odpowiednie kwalifikacje do objęcia określonego stanowiska. Przygotowanie tylko jednego zastępcy stanowi dla przedsiębiorstwa zbyt wielkie ryzyko kandydat może bowiem z wielu przyczyn opuścić przedsiębiorstwo, może zachorować lub też może być tak, że konieczne będzie mianowanie go na inne stanowisko w przedsiębiorstwie. Dysponowanie 3 lub 4 osobami kwalifikującymi się do objęcia danego stanowiska zabezpiecza co prawda przed tym ryzykiem, ale wymaga nakładów kosztów. Jeśli w tym momencie przedsiębiorstwo nie planuje intensywnego rozwoju, może ono stracić wszystkich tych, którym wstrzymuje się oczekiwany awans.

Wszystkich tych kwestii nie można rozstrzygnąć w sposób jednoznaczny, Dyrektor odpowiedzialny za właściwe opracowanie programu szkolenia musi wyjątkowo dobrze orientować się w sytuacji, aby zapewnić przedsiębiorstwu kadrę pracowników nadających się do awansu ograniczając jednocześnie do minimum koszty związane ze szkoleniem nadmiernej liczby kierowników.

Leave a Reply