Zapoznanie się z organizacją

Pokonywanie barier stojących na drodze do wzajemnego komunikowania się. Kierownicy wyższego szczebla powinni umieć przewidywać okoliczności, z których mogą wyniknąć wzajemne nieporozumienia i uwzględnić to przy kierowaniu i kontrolowaniu podwładnych w ich kontaktach pozawydziałowych. Punkty zapalne wynikają głównie z bra- ku zrozumienia działalności przedsiębiorstwa jako całości, ze ścierania się indywidualności oraz z niewłaściwego grupowania działalności.

Zapoznanie się z organizacją. Duże, nowoczesne przedsiębiorstwo jest skomplikowane pod bardzo wieloma względami. Zapoznanie się z jego celami, strukturą oraz wzajemnymi powiązaniami jest zadaniem trudnym nawet dla długoletniego pracownika. Tym bardziej więc jest to niemożliwe dla pracownika nowo przyjętego.

Nie zwalnia to jednak kierownika z obowiązku możliwie najdokładniejszego zapoznania podległego mu personelu z najważniejszymi problemami związanymi z organizacją przedsiębiorstwa. Szczególnie ważne jest zapoznanie nowego pracownika przede wszystkim z celami, planami, programami i procedurami stosowanymi w innych wydziałach oraz z pracą wydziałów usługowych i komórek sztabowych. Poznanie komórek sztabowych da pracownikowi obraz całego przedsiębiorstwa, a zapoznanie z pracą wydziałów usługowych pomoże mu unikać dublowania się czynności wewnątrz wydziału.

Wiele jest sposobów zaznajamiania pracowników z tymi zagadnieniami. Najczęściej chyba stosuje się wizyty nowych pracowników w innych wydziałach oraz wykłady instruktażowe. Dostają oni do przestudiowania schematy organizacyjne oraz informatory, a następnie opra- wadza się ich po przedsiębiorstwie lub niektórych jego wydziałach oraz tworzy się grupy szkoleniowe powierzając rolę wykładowców kierownikom podstawowych wydziałów przedsiębiorstwa. Można również przydzielać nowym pracownikom kolejno prace w różnych wydziałach. Technikę tę stosuje się czasami przy szkoleniu kierowników średniego i wyższego szczebla. Celem tej metody jest umożliwienie szkolonemu zapoznania się zarówno z przedmiotem działania, jak i ze sposobami wykonywania zadań w innych wydziałach, zaznajomienie go z różnymi problemami poszczególnych wydziałów oraz trudnościami, jakie napotykają we wzajemnych stosunkach z innymi komórkami organizacyjnymi.

Leave a Reply