Zasada przewodzenia

Organizacja nieformalna wynika z potrzeby przekazywania sobie informacji, otpiera się na informacji i jest praktycznie ważnym środkiem komunikowania się. Organizacja nieformalna, będąc poza strukturą przedsiębiorstwa, utrzymuje się przy życiu bez względu na to, czy kierownictwo ją popiera czy zwalcza. Oddziaływanie jej może być konstruktywne lub destruktywne dla przedsiębiorstwa, a ponieważ nie można jej zlikwidować, nie należy więc jej ignorować. Działalność kierownika będzie bardziej efektywna, jeśli wykorzysta organizację nieformalną do przekazywania i otrzymywania informacji tak, aby współdziałała z organizacją formalną w koordynacji wysiłków całego przedsiębiorstwa.

Zasada przewodzenia. Zdolność efektywnego przewodzenia ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego kierowania. Chociaż kierowanie nie jest synonimem przewodzenia, to jednak kierowanie, którego podstawowym zadaniem jest osiąganie celów poprzez pracę ludzi, jest najbardziej efektywne wtedy, gdy kierownicy potrafią przewodzić. Prawdą jest, że stanowisko kierowników w organizacji formalnej stwarza sytuacje, w których mogą oni wpływać na podwładnych nadając kierunek ich pracy zmierzającej do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. Kierownicy mają uprawnienia do angażowania, zwalniania, awansowania i innego wpływania na osiągnięcie celów osobistych swoich podwładnych. Opieranie się jednak wyłącznie na autorytecie wynikającym ze stanowiska nie jest wystarczające. Jeśli rezultaty mają być optymalne, ludźmi należy kierować, a nie poganiać ich. Kierownicy osiągną więc najlepsze wynilki, jeśli przy odpowiednich ocenach charakteru obiorą takie sposoby działania, które spowodują, że personel będzie wierzył, iż w jego najlepszym interesie osobistym leży działanie skierowane na osiągnięcie celów całego przedsiębiorstwa.

Leave a Reply