Zasada właściwego doboru techniki kierowania

Powyższe zasady podkreślają osobisty aspekt kierowania. Sama struktura organizacyjna oraz właściwe wykorzystywanie uprawnień mają duży wpływ na jakość kierownictwa. Zasada jednoosobowego kierownictwa jest nie tylko zasadą organizacyjną, lecz również zasadą kierowania. W tym drugim znaczeniu odzwierciedla ona dobrze znany fakt, że podwładni wykonują swoje zadania dużo lepiej, jeśli odpowiadają wobec tylko jednego zwierzchnika. Spełniając ten warunek unika się „rozproszenia” lojalności podwładnego, problemów priorytetu oraz wydawania poleceń, które powstają, gdy jedna osoba ma dwu łub więcej zwierzchników.

Z zasady bezpośredniego nadzorowania i właściwego doboru techniki kierowania wynika konieczność rozumienia przez kierownika, że podwładni jego są ludźmi, a nie pozycjami w księgach służb czy w strukturze organizacyjnej. Zasady te przypominają, że bez względu na to jakie są formalne kanały komunikowania się i techniki kontroli, kierownik osiąga najlepsze wyniki działając w sposób bezpośredni i osobisty przy kierowaniu i nadzorowaniu podległego mu personelu.

Zasada właściwego doboru techniki kierowania zakłada istnienie więcej niż jednej techniki kierowania. Twierdzi się często, że w każdych okolicznościach i warunkach technika partycypowania lub technika konsultatywna są najbardziej efektywne z punktu widzenia kierownika, gdy doskonalą one ludzi, rozwijają lojalność poprzez współdziałanie i dają w rezultacie lepsze planowanie oraz lepsze wyniki pracy podwładnych. Mimo że twierdzenie to może okazać się słuszne w większości przypadków i dla większości podwładnych, są jednak sytuacje, kiedy kierownik powinien zastosować techniki autokratyczne. Są i takie sytuacje, kiedy osiągnięcie celów grupy będzie najłatwiejsze przy zastosowaniu techniki „dawania samodzielności”. Umiejętność doboru właściwej techniki powinna być „drugą naturą” kierownika, lecz niestety zdarza się to bardzo rzadko. Kierownik musi działać jak muzyk, który zmienia technikę i podejście, aby osiągnąć pożądane efekty w interpretacji danego utworu.

Leave a Reply