Zasadnicze elementy w procedurze przewidywania

Nie można .pominąć ważności pełnych i inteligentnych ocen, jakich dokonują doświadczeni kierownicy przedsiębiorstw i doradcy. Te „zgado- -oceny” są często wręcz prorocze. Jeden z autorów, który uczestniczył w opracowaniu wielu planów i przewidywań miał okazję stwierdzić, że inteligentne przypuszczenie wysoko kwalifikowanego kierownika wyższego szczebla jest doskonałym sprawdzianem dokładności przewidy- wań dokonywanych przez ekspertów. Specjaliście zdarza się czasami pominąć podstawowy kierunek polityki lub inne sprawy, których poważny wpływ na dokonywane przewidywania nie zawsze można zauważyć. Umiejętność jasnowidzenia jest darem rzadkim, lecz wielu doświadczonych kierowników rozwinęło ją w sobie badając niezliczone problemy i przyzwyczajając się do stałego patrzenia w przyszłość. Tam, gdzie jest ktoś o tego rodzaju umiejętnościach, doskonale może uzupełniać pracę eksperta dokonującego przewidywań.

Zasadnicze elementy w procedurze przewidywania. James W. Red- field opierając się na swym doświadczeniu doradcy do spraw zarządzania w następujący sposób podsumował ważne elementy w procesie przewidywania 6:

– 1. Prace wstępne. Zaliczają się do nich: dobrze przemyślana analiza wyrobów, przedsiębiorstwa i branży przemysłu w celu określenia, w jaki sposób elementy te wyglądały w przeszłości zarówno każdy z osobna, jak i we wzajemnym powiązaniu. Krótko mówiąc — pierwszym celem jest zbudowanie ram, na których można oprzeć przewidywanie przyszłości.

– 2. Ocena przyszłych warunków działalności. Trzeba więc ściśle przestrzegać planu dokonywania przewidywań drogą wspólnego rozpracowania ich z kierownictwem wyższego szczebla oraz oficjalnie zawiadomić o dokonanej prognozie po uprzedniej dokładnej ocenie przyszłej działalności w powiązaniu z przygotowanymi poprzednio dokładnymi procedurami. Opracowując prognozę kierownicy wyższego szczebla automatycznie przyjmują na siebie współodpowiedzialność grupową i indywidualną za ewentualne późniejsze odchylenia od planowanych wielkości,

– 3. Porównywanie rezultatów aktualnych z szacunkowymi. Oznacza to okresowe porównywanie osiągnięć ze stanem przewidywanym i wyszukiwanie przyczyn ważniejszych odchyleń. Prognoza dostarcza mierników dla określenia nieoczekiwanych zysków lub strat. Uprzednio zmierzone przyczyny ważniejszych różnic można natychmiast analizować.

– 4. Doskonalenie procesu przewidywania. Znaczy to: zastosowanie ostrzejszych kryteriów w podejściu do problemu oraz doskonalenie procedur po uprzednim zapoznaniu się ze zdobytymi w praktyce metodami oceny przyszłego działania przedsiębiorstwa. Do prognoz podchodzić trzeba tolerancyjnie, rozumieć, że umiejętności stosowania tego rodzaju narzędzia nie można zdobyć w krótkim czasie jednocześnie jednak trzeba wymagać stałej poprawy w miarę zdobywania doświadczeń.

Leave a Reply