ZASADY KIEROWANIA

Z poprzednich rozdziałów omawiających funkcję zarządzania od strony kierowania wynika chyba, że można by podjąć próby uogólnienia tego problemu. Tak jak i w innych dziedzinach zarządzania, zasady te można podzielić na te, które koncentrują się na celach kierowania i te, które są związane z procesem kierowania.

Cele kierowania. Ostatecznym celem kierowania można by nazwać zapewnienie efektywnego współdziałania podwładnych zmierzającego do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa. Podstawowe zasady można sprecyzować w następujący sposób:

– 1. Zasada indywidualnego przyczyniania się do osiągnięcia celu. Kierując i nadzorując podwładnych kierownik musi wymagać od podwładnych zwiększenia wydajności pracy i przekonywać ich o konieczności tego, tak aby najbardziej efektywnie zrealizować zadania całej grupy.

– 2. Zasada harmonijności celów. Kierując i nadzorując podwładnych kierownik musi zharmonizować indywidualne cele podległego mu personelu z celami całej grupy.

– 3. Zasada efektywności kierowania. Kierowanie jest efektywne wtedy, jeśli jego metody, sposób komunikowania się oraz określona działalność przyczyniają się do osiągnięcia celów grupy przy minimum niezadowolenia, kosztów oraz innych niepożądanych konsekwencji.

Jest rzeczą zrozumiałą, że przedsiębiorstwo lub jego wydział mogą mieć dobrze opracowane i skoordynowane plany dotyczące osiągnięcia pożądanego celu. Przedsiębiorstwo to lub wydział może być dobrze zorganizowane, działalność jego prawidłowo podzielona, funkcje pogrupowane, zasięg uprawnień dokładnie określony może również dysponować odpowiednimi osobami do wykonywania określonych zadań lecz dopiero kierowanie jest tą funkcją, która wprawia w ruch plany i organizację. Plany i zadania trzeba wyjaśnić, personelem trzeba kierować i nadzorować go, a przewodzenie musi być efektywne w przeciwnym razie przedsiębiorstwo nie będzie funkcjonować prawidłowo. Na tym polega zarządzanie w ramach funkcji kierowania. Bez tej ważnej funkcji wszystkie narzędzia i wysiłki koordynujące działanie w dziedzinie planowania, organizowania i polityki personalnej nie zapewniłyby koordynacji pracy personelu. Pamiętając o tym, że kierowanie jest osiągnięciem celów poprzez ludzi, podkreślić trzeba, iż funkcja kierowania w najbardziej istotny sposób wpływa na problem stosunków między ludźmi.

Leave a Reply