ZASADY PÓLITYKI KADROWEJ

Mimo że dotąd nie skodyfikowano zasad polityki kadrowej, skrupulatne rozważenie tego problemu może doprowadzić do pewnych uogólnień dotyczących funkcji kierowniczych. Zasady te nie są, co prawda, ustalone, można je jednak zgrupować w sposób logiczny wokół celów, sposobów i środków stanowiących podstawy polityki kadrowej. Krótko mówiąc można stwierdzić, że celem polityki kadrowej jest skompletowanie wydajnie pracującego personelu i że właściwe określenie zakresu działalności, ocena pracownika oraz doskonalenie kadr kierowniczych są środkami stosowanymi w polityce kadrowej. Cele polityki kadrowej. Cele polityki kadrowej można podsumować w następujących zasadach:

– 1. Cele polityki. Stanowiska wynikające ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa należy obsadzać osobami mającymi odpowiednie kwalifikacje i chęć do wypełniania powierzonych im zadań.

– 2. Zasady polityki. Odpowiedni poziom personelu kierowniczego można zapewnić określając ściśle zakres działalności danej osoby oraz oceniając, czego się od niej wymaga należy następnie ocenić kandydatów i ich obowiązki oraz właściwie ich przeszkolić.

Pierwsza zasada podkreśla podstawowe znaczenie chęci i kwalifikacji do podjęcia obowiązków kierowniczych. Wiele danych, aczkolwiek wyrywkowych i niepotwierdzonych oficjalnie, świadczy o tym, że złe wykonywanie obowiązków kierowniczych wynika z braku tych cech. Druga zasada opiera się na dużym doświadczeniu w praktyce zarządzania. Przedsiębiorstwa, które zaniedbały określenia wymagań wiążących się z danym stanowiskiem pracy, a także poniechały oceny i doskonalenia kierowników, uzależniają się w doborze kadr od przypadku bądź angażują kierowników z zewnątrz. A przecież zabezpieczenie się w następców nie stanowi problemu dla przedsiębiorstw stosujących zasady polityki kadrowej.

Leave a Reply